Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė

 


Karjeros, pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, neformalaus švietimo užsiėmimo vadovai, įvairių dalykų mokytojai turės galimybę įsigilinti į šiuolaikinio mokymo(si) sampratą, bus aptariama šiuolaikinės ugdymo karjeros pamokos vadyba, planavimas ir organizavimas, pristatomi aktyvūs ir įtraukiantys mokymo metodai (nukreipiantys mokinius į informacijos ieškojimą ir jos pritaikymą) įvairių poreikių mokiniams, mokinių pažangos į(si)vertinimo būdai ir priemonės, vyks diskusijos.

 

Ši programa pateiks pavyzdžių, kaip galima įgyvendinti mokinių Ugdymo karjerai programos keliamus tikslus pamokoje. 

 

Programa didelį dėmesį skiria:

  • šiuolaikinės pamokos vadybai;
  • mokytojų poreikio keistis gerąja mokymo patirtimi tenkinimui;
  • skatinimui kūrybiškai pažvelgti į iškylančias ugdymo(si) problemas;
  • asmeninių ir profesinių mokytojų (specialistų) kompetencijų ir gebėjimų įgijimui.

Seminare įgytos žinios palengvins karjeros, pagalbos mokiniui specialistų, klasių vadovų, neformalaus švietimo užsiėmimo vadovų, įvairių dalykų mokytojų pasirengimą grupinėms mokinių karjeros konsultacijoms, gilins ir plėtos jų profesinę kompetenciją.

Programos tikslas – plėtoti karjeros, pagalbos mokiniui specialistų, klasių vadovų, neformalaus švietimo užsiėmimo vadovų, įvairių dalykų mokytojų gebėjimus planuoti ugdymo karjerai pamoką ir ją organizuoti, atsižvelgiant į šiuolaikinius pamokų reikalavimus.

Programos uždaviniai:

  • Karjeros, pagalbos mokiniui specialistams, klasių vadovams, neformalaus švietimo užsiėmimo vadovams, įvairių dalykų mokytojams suteikti žinių apie mokinių ugdymo karjerai tendencijas Lietuvoje.
  • Aptarti šiuolaikinės pamokos struktūrą, mokytis formuluoti pamatuojamus karjeros pamokos (užsiėmimo) uždavinius.
  • Atsižvelgiant į pamokos uždavinį mokytis planuoti mokytojo (specialisto, vadovo) ir mokinių veiklą, nukreiptą į aktyvų mokymąsi, skatinančią mokinių mokymosi motyvaciją.
  • Aptarti tinkamų mokymo metodų (ir priemonių) pasirinkimą. Numatyti galimus pagalbos būdus mokiniams pamokoje.
  • Diskutuoti, kaip galima pamatuoti individualią mokinių pažangą pamokoje (užsiėmime), lyginat su išsikeltu pamokos (užsiėmimo) uždaviniu.


Programos trukmė – 8 ak. val.