Naujienlaiškių prenumeratos taisyklės

MUKIS Privatumo taisyklės

Bendra informacija

Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos asmens duomenų tvarkymo sąlygos naudojantis Mokinių ugdymo karjerai informacine sistema (toliau – MUKIS), svetainės adresas www.mukis.lt. Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepriklausomai nuo to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles tam, kad teisingai suprastumėte mūsų požiūrį bei nuostatas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?

Jūsų asmens duomenų valdytojas:
BĮ Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – Valdytojas)
Juridinio asmens kodas 302848387
Buveinės adresas: Žirmūnų g. 1 B, Vilnius
Tel. (85) 277 2394 
El. paštas sistema@mukis.lt
Duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė Janas Karolis
Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas jonas.karolis@lmnsc.lt
PVM mokėtojo kodas LT100007095119

Prižiūrinti institucija: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

KOKIUS FIZINIŲ ASMENŲ DUOMENIS MES TVARKOME?

MUKIS tvarkomi šių naudotojų asmens duomenys:
– Mokinių:
Vardas, Pavardė,
Elektroninio pašto adresas, 
Mokinių registro ID,
Gimimo data,
Registracijos sistemoje data,
Amžiaus grupė,
Tel. Nr.,
Nuotrauka,
Asmens kodas (suteiktas Lietuvos Respublikoje),
Gimimo data (siekiant išsiaiškinti, ar prisijungimui prie MUKIS reikalingas tėvų ar globėjų sutikimas ir/arba kai asmuo nėra įregistruotas nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre, nei Mokesčių mokėtojų registre),
Gyvenimo aprašymas (CV),
Mokykla,
Klasė / grupė,
Užduočių ir skaitymo uždaviniai, užduočių sprendimai,
Progreso ir užduočių vertinimai,
Tėvai (globėjai, rūpintojai).

– Mokytojų, pedagogų:
Vardas, Pavardė,
Elektroninio pašto adresas,
Gimimo data (kai asmuo nėra įregistruotas nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre, nei Mokesčių mokėtojų registre)
Asmens kodas (suteiktas Lietuvos Respublikoje),
Registracijos sistemoje data,
Pedagogo registro ID 
Įstaiga ir pareigos,
Tel. Nr.,
Įstaigos, kurioje mokytojas, pedagogas dirba kodas (iš Švietimo, mokslo ir sporto institucijų registro), kontaktiniai duomenys,

– Mokinių tėvų arba globėjų:
Vardas, Pavardė (kai tėvai ar globėjai patys registruojasi aplinkoje),
Elektroninio pašto adresas, 
Registracijos sistemoje data,
Tel. Nr., 
Gimimo data (kai asmuo nėra įregistruotas nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre, nei Mokesčių mokėtojų registre),
Vaikai.

Kitus Jūsų asmens duomenis, gaunamus iš Mokinių registro, Pedagogų registro, mes tvarkome kaip Duomenų tvarkytojas pagal atitinkamai su duomenų valdytoju BĮ „Nacionalinė švietimo agentūra“ pasirašytą (-as) sutartį (-is). Kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi Mokinių registre, Pedagogų registre, galite sužinoti BĮ „Nacionalinė švietimo agentūra“ adresu https://www.nsa.smm.lt/.
 
Be jūsų pateikiamos informacijos, slapukų pagalba renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine. Mes galime rinkti informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.

Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją: 
– Įrenginio informaciją, t. y. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai;
– Prisijungimo informaciją, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų taisyklės pateikiamos toliau).

Taip pat mes naudojame  specialią programą siekdami stebėti ir analizuoti mūsų naudotojų elgseną ir geriau suprasti jų patirtį, poreikius, kad galėtume optimizuoti teikiamą paslaugą. Tai leidžia mums tobulinti teikiamas paslaugas.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Tuo atveju, kai registruojasi mokiniai ir karjeros specialistai, yra tikrinama Mokinių registre, Pedagogų registre, ar besiregistruojantis asmuo yra registruotas Mokinių registre, Pedagogų registre. 

Jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad Jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME?

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis, priklauso nuo Jūsų pasirinktų MUKIS paslaugų, taip pat nuo pateiktų duomenų apimties ar kanalo, kuriuo duomenys buvo pateikti.

Jūsų duomenys gali būti gaunami iš Mokinių registro, Pedagogų registro.

Jūsų duomenys taip pat gali būti Jūsų pačių pateikiami registracijos prie MUKIS metu ar kitais toliau nurodytais būdais:
— Mokinių ir karjeros specialistų duomenis gauname registracijos prie MUKIS metu;
— Tėvų ar globėjų duomenis gauname iš tėvų ar globėjų, kai jie registruoja MUKIS savo vaikus iki 14 metų amžiaus, arba tėvų ir globėjų duomenis gauname iš mokinių, turinčių 14 ir daugiau metų, kai registracijos metu pats mokinys nurodo tėvų ar globėjų duomenis;
— Mokinių iki 14 metų amžiaus duomenis gauname iš jų tėvų ar globėjų, kai jie vaiką registruoja MUKIS;
—    Kai paskambinate nurodytu numeriu į klientų aptarnavimo centrą;
—    Kai registruojatės į MUKIS skelbiamus renginius;
—    Kai parašote užklausą el. paštu ar užpildote užklausos formą tinklalapyje www.mukis.lt;
—    Slapukų pagalba, jeigu sutinkate, kad jie būtų išsaugoti Jūsų įrenginyje.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai yra šie:
— Jūsų Asmens duomenų tvarkymo sutartis, kurioje nustatoma teikiamos informacijos, įskaitant asmens duomenis, apimtis, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, tokios sąlygos kaip informacijos teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka, dėl Mokinių, Pedagogų registro duomenų teikimo;
— Jūsų sutikimas, duotas registracijos metu pradedant naudotis MUKIS;
— Jūsų sutikimas gauti mūsų pasiūlymus ir naujienas (tiesioginės rinkodaros tikslu);
— Jūsų sutikimas dėl slapukų;
— Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas, pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus ir pan.).

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
— Naudojimosi MUKIS svetaine bei jos administravimo tikslu (registracija prie mokymosi aplinkos MUKIS, paskyros sukūrimas, naudotojo identifikavimas, naudojimasis mokymosi turiniu, mokinių mokymosi progreso ir užduočių vertinimas, vartotojų užklausos);
— Tiesioginei rinkodarai, jeigu davėte sutikimą ir esate vyresnis negu 14 metų arba buvo gautas tėvų ar globėjų sutikimas. Jeigu Jūs nenorite gauti rinkodaros informacijos, galite bet kuriuo metu jos atsisakyti paspausdami elektroniniame laiške atsisakymo nuorodą ar mums prašydami bendruoju el. pašto adresu sistema@mukis.lt;
— Reagavimo į užklausą tikslu;
— MUKIS svetainės ir jos turinio bei veikimo tobulinimui analizuojant slapukų gautą informaciją;
— Teisės aktų nustatytų prievolių ir profesinių standartų atitikties vykdymui.

KOKIAIS PRINCIPAIS VADOVAUDAMIESI TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

 Tvarkydami asmens duomenis laikomės šių asmens duomenų tvarkymo principų:
— asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis (apibrėžtumo ir teisėtų tikslų principas); 
— asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 
— asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas (tikslumo principas); 
— asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina apibrėžtiems tikslams pasiekti, jiems rinkti ir toliau tvarkyti, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys (duomenų kiekio mažinimo principas); 
— asmens duomenys saugomi tiek, kiek būtina siekiamiems tikslams pasiekti (saugojimo trukmės apribojimo principas); 
— asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems mūsų darbuotojams, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jų funkcijoms ir pavedimams atlikti (vientisumo ir konfidencialumo principas).
— mes atsakome už visų duomenų apsaugos principų laikymąsi ir savo atitikties įrodymą, asmens duomenis tvarkome tinkamai, vedame duomenų tvarkymo įrašus (atskaitomybės principas).

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šiose Taisyklėse nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.).
— Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti individualizuotus pasiūlymus, saugosime 1 metus nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros;
— Jūsų naudojimosi MUKIS duomenis saugosime 1 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo, kuriuo laikomas prisijungimas prie Jūsų paskyros, išskyrus mokinio vardą, pavardę, mokymosi progreso ir užduočių įvertinimą, karjeros specialisto vardą, pavardę, kurie saugomi tiek laiko, kiek reikia ugdymo procesui užtikrinti arba kiek laiko reikalauja teisės aktai;
— Reagavimo į užklausą tikslu – 1 metus nuo užklausos gavimo;
— Atsiliepimų naudojimo Duomenų valdytojo komunikacijoje tikslu – 2 metus nuo sutikimo gavimo;
— Interneto svetainės ir jos turinio bei veikimo tobulinimo tikslu – žr. slapukų sąraše esančius saugojimo terminus.

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes skiriame itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų įgyvendintos saugumo priemonės apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

KAM JŪSŲ DUOMENYS TAMPA PRIEINAMI?

Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, rinkodaros, teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina atlikti mūsų funkcijas ir įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai. Šiose Taisyklėse nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams / tvarkytojams: 
— duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., serverių nuomotojams, kitiems IT paslaugas teikiantiems asmenims, auditoriams, konsultantams, kitiems būtinas paslaugas teikiantiems asmenims ir pan.);
— Nacionalinei švietimo agentūrai, valdančiai Mokinių, Pedagogų ir Švietimo ir mokslo įstaigų registrus (Mes kaip šiuose registruose esančių duomenų tvarkytojas tik peržiūrime šių registrų duomenis, tačiau jų nesaugome);
— Karjeros specialistams, kurie sukūrę savo mokinių grupes, gali matyti į grupes įtrauktų mokinių užduočių atlikimą / sprendimus, įvertinimus;
— Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant kitų teisėtų tikslų. 

Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo.  Duomenų tvarkytojai, kuriems mes perduodame Jūsų duomenis ar sudarome prieigą prie Jūsų duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama teisės aktų, kai yra laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų dėl duomenų perdavimo ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo. 

Atvejai, kada mes galime atskleisti / perduoti Jūsų informaciją kitoms šalims (duomenų gavėjams):
— norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
— norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
— norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jo grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
— Kitais atvejais, kai yra teisėtas pagrindas (pvz., Jūsų sutikimas arba prašymas, trečiosios šalies teisėtas interesas ar pan.).

JUMS GARANTUOJAMOS TEISĖS

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:
— žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
— susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
— reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius savo asmens duomenis (teisė ištaisyti);
— reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“);
— reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
— bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
— teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, el. p. ada@ada.lt.

KUR KREIPTIS?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu jonas.karolis@lmnsc.lt, rašyti mums info@mukis.lt arba kreiptis adresu Žirmūnų g. 1 B, Vilnius.