Naudotojų taisyklės v.MUKIS naudojimosi taisyklės

NAUDOJIMOSI MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI 

INFORMACINE SISTEMA „MUKIS“ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi mokinių ugdymo karjerai informacine sistema (MUKIS) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi Mokinių ugdymo karjerai informacine sistema (toliau – Sistema) sąlygas bei šalių tarpusavio teises ir pareigas. 
2. Šios taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi toliau nurodyta Sistema. Asmuo, pradėdamas naudotis Sistema, įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.
3. Sistema yra administruojama Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (toliau – LINEŠA), juridinio asmens kodas 302848387, buveinės adresas Žirmūnų g. 1B, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100007095119. Duomenys apie LINEŠA kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras.
4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. Naudotojas - fizinis asmuo, Taisyklių nustatyta tvarka užsiregistravęs Sistemoje ir turintis teisę ja naudotis.
4.2. Naudojimasis Sistema – tai visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Naudotojui prisijungus prie Sistemos elektroninių ryšių priemonėmis.
4.3. Paslaugos – tai paslaugos, kurios tampa prieinamos Naudotojui užsiregistravus Sistemoje ir prisijungus prie savo paskyros Sistemoje. 
4.4. Naudotojo paskyra — Sistemoje sukurta paskyra, prie kurios prisijungiama identifikuojantis Naudotojo vardu (el.paštu) ir slaptažodžiu. Paskyra suteikia teisę ir sudaro sąlygas Naudotojui naudotis sistema. 
4.5. Turinys – visa tekstinė ir vaizdinė informacija, kuri yra talpinama Sistemoje.
4.6. Slaptažodis – Naudotojo susikurtas slaptažodis, kuris naudojamas identifikuojantis ir prisijungiant prie Sistemos.
5. Naudojimasis Sistema yra nemokamas, nebent nurodoma kitaip. Jeigu teikiama Paslauga taps mokama, apie tai Naudotojai bus iš anksto informuojami Sistemoje atskirais pranešimais.
6. Naudotojai naudodamiesi Sistema besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Sistema ir (ar) jos Paslaugomis.

II SKYRIUS

NAUDOTOJŲ REGISTRACIJA, BENDRIEJI NAUDOJIMOSI REIKALAVIMAI

7. Naudotojui visapusiškai naudotis arba turėti galimybę naudotis Sistema ir jos teikiamomis Paslaugomis galima tik atlikus registracijos procedūrą.
8. Registruotis Sistemoje gali:
8.1. mokytojai ir pedagogai;
8.2. švietimo įstaigų darbuotojai;
8.3. valstybės tarnautojai, nedirbantys švietimo įstaigose;
8.4. mokiniai;
8.5. tėvai (globėjai/rūpintojai);
8.6. kiti fiziniai asmenys.
9. Registracijos procedūra atliekama prisijungus prie Sistemos per interneto naršyklę adresu www.mukis.lt elektroninių ryšių priemonėmis ir užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius bei susipažinus su šiomis Taisyklėmis. Naudotojas, atsidaręs registracijos formą, turi suvesti Naudotojo vardą (el. pašto adresą), vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą (kai būtina), slaptažodį, patvirtinti slaptažodį, susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis, taip pat suvesti kitus nurodomus asmens duomenis ar ugdymo įstaigos duomenis, pateikti sutikimus, pateikti patvirtinimus dėl asmens duomenų tvarkymo.
10. Aktyvuodamas registraciją, Naudotojas patvirtina, kad:
10.1.  jis įdėmiai perskaitė šias Taisykles ir susipažino su jomis, jų nuostatas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Sistema Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
10.2. jo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Naudotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. 
10.3. jis yra veiksnus fizinis asmuo ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
10.4. registracijos metu yra sulaukęs 14 metų amžiaus. Jeigu Naudotojas yra jaunesnis nei 14 metų, jo registracijos procedūrą atlieka vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 
11. Užsiregistravusiam Naudotojui sukuriama viena individuali profilio paskyra, per kurią jis gali naudotis Sistemos Paslaugomis:
11.1. mokytojas, be kita ko, gali peržiūrėti ir tvarkyti priskirtus mokinius, peržiūrėti mokinio profilį, peržiūrėti mokinio karjeros aplanką, parašyti išvadą / įvertinimą, skirti mokiniui ženkliuką, peržiūrėti mokinio tėvų (globėjų / rūpintojų) profilį, peržiūrėti priskirtų mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) sąrašą, peržiūrėti mokinio knygą, pateikti grįžtamąjį ryšį apie renginį, paskirti užduotį, parašyti komentarą prie užduoties, įvertinti mokinio įgūdžius, tvarkyti kvalifikacijos tobulinimo (toliau – KT) programas, kuriose yra užsiregistravęs, peržiūrėti KT programas, peržiūrėti KT sertifikatus, atsisiųsti KT sertifikatą, atšaukti dalyvavimą KT programoje, užsiregistruoti KT programoje, peržiūrėti renginių sąrašą, užsiregistruoti į renginį, tvarkyti renginius, į kuriuos yra užsiregistravęs;
11.2. mokinys, be kita ko, gali peržiūrėti savo knygą,  peržiūrėti paskirtų užduočių sąrašą, išspręsti užduotį, pildyti savo karjeros aplanką, peržiūrėti savo pasiekimus, komentarus ir išvadas, peržiūrėti renginių sąrašą, užsiregistruoti į renginį, tvarkyti renginius, į kuriuos yra užsiregistravęs;
11.3. tėvai (globėjai/rūpintojai) be kita ko, gali peržiūrėti ir tvarkyti priskirtų mokinių duomenis peržiūrėti mokiniui priskirtas užduotis, peržiūrėti mokinio išspręstas užduotis, peržiūrėti mokytojo išvadas, peržiūrėti mokinio karjeros aplanką, peržiūrėti mokinio knygą, peržiūrėti renginių sąrašą, užsiregistruoti į renginį, tvarkyti renginius, į kuriuos yra užsiregistravęs. 
12. Naudotojas turi teisę naudotis tik viena aktyvia Paskyra.
13. Naudotojas naudojasi Sistema per interneto naršyklę adresu www.mukis.lt, prie jos prisijungdamas per savo paskyrą. Prie paskyros Naudotojas prisijungia įvesdamas savo Naudotojo vardą (el.pašto adresą) ir savo sukurtą slaptažodį. Naudotojas prisijungęs prie savo paskyros turi teisę pasikeisti slaptažodį, kuris turi atitikti minimalius saugumo reikalavimus. 
14. Draudžiama registruotis naudojantis svetimais duomenimis, taip pat draudžiama naudotis svetima paskyra. Nepaisančiam šių reikalavimų Naudotojui LINEŠA turi teisę nedelsdama ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Sistema ir (ar) Paslaugomis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad Naudotojas tokiais savo veiksmais padarė ar galėjo padaryti žalą LINEŠA ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, LINEŠA turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Naudotoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.
15. Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti ir (ar) papildyti duomenis, kuriuos jis pateikė Sistemoje, šiems duomenims pasikeitus. To nepadarius, LINEŠA vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, kad Naudotojo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. LINEŠA neatsako už nuostolius, atsiradusius Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepapildė pateiktų duomenų jiems pasikeitus. 
16. Naudotojas yra atsakingas už jo registracijos duomenų ir prisijungimo duomenų slaptumą, sudėtingumą bei jų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Sistemoje atliekami prisijungus su Naudotojo duomenimis. Naudotojas privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo duomenis (įskaitant ir slaptažodį) nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudodamiesi Sistema ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. 
17. Jei Sistema naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Naudotojo duomenimis, LINEŠA šį asmenį laiko Naudotoju ir Naudotojui tenka visos iš tokių veiksmų atsiradusios pareigos, reikalavimai, atsakomybė, nebent prisijungimo duomenys tretiesiems asmenims tapo žinomi dėl LINEŠA kaltės.

III SKYRIUS

LINEŠA IR NAUDOTOJO TEISĖS BEI PAREIGOS

18. LINEŠA turi teisę bet kada nepranešęs Naudotojui:
18.1. keisti Sistemos Turinį, teikiamas Paslaugas ar jų dalį, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Naudotojas;
18.2. neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti galimybes patekti į Sistemą ir (ar) naudotis Paslaugomis ar jų dalimi;
18.3. vienašališkai ir savo nuožiūra spręsti apie Naudotojo pateiktų prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Naudotojui pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius, Taisyklių ir (ar) teisės aktų reikalavimų neatitinkančius duomenis, LINEŠA turi teisę nedelsdamas ir nepranešdamas Naudotojui jo neregistruoti, ištrinti atliktą registraciją, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų;
18.4. profilaktinių ir (ar) techninės priežiūros darbų metu apriboti ar nutraukti prieigą prie Sistemos ir (ar) Paslaugų neribotam terminui. Tokiu atveju Naudotojai gali būti informuoti bendru pranešimu, skelbiamu Sistemoje;
18.5. visiškai nutraukti Sistemos veiklą. 
19. LINEŠA turi teisę savo nuožiūra apriboti Naudotojo galimybę naudotis Sistema, įskaitant, bet neapsiribojant tokio Naudotojo pateiktos informacijos pakeitimą, naikinimą, Naudotojo prisijungimo duomenų panaikinimą ir uždraudimą Naudotojui iš naujo registruotis, konkretaus IP adreso blokavimą, jei:
19.1. Naudotojas pažeidžia Taisykles;
19.2. Naudotojas pažeidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
19.3. Naudotojas nurodo neteisingus savo asmens duomenis ir dėl to LINEŠA negali jo identifikuoti;
19.4. nustatoma, kad Naudotojo prisijungimo duomenimis naudojasi kitas asmuo;
19.5. nustatoma, kad Naudotojo prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, kurie naudojantis prisijungimo duomenimis neteisėtai gali prisijungti prie Sistemos;
19.6. to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
19.7. tai yra reikalinga siekiant apginti LINEŠA ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
19.8. jeigu Naudotojas ilgiau negu 160 kalendorinių dienų nesinaudoja savo paskyra, apie tokį paskyros apribojimą Naudotojas yra informuojamas atskiru pranešimu. Naudotojas turi teisę kreiptis elektroniniu paštu admin@mukis.lt dėl paskyros prieigos atnaujinimo, to nepadarius per 1 (vienerius) metus nuo Paskyros naudojimosi apribojimo dienos, Naudotojo paskyra ir joje esanti informacija bus visiškai panaikinti. Tokiu atveju praėjus 30 kalendorinių dienų po paskyros visiško panaikinimo dienos Naudotojas turi teisę iš naujo registruotis Sistemoje;
19.9. kitais Taisyklėse nustatytais atvejais. 
20. Apribojimas naudotis Sistema taikomas tol, kol neišnyksta Taisyklių 19 punkte nurodytos aplinkybės.
21. LINEŠA nustačiusi ir įvertinusi, kad priežastys dėl kurių buvo apribota Naudotojo teisė naudotis Sistema yra išnykusios, gali atnaujinti Naudotojo prieigą ir teisę naudotis Sistema.
22. LINEŠA turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus, stebėti Naudotojo veiksmus naudojantis Sistema. LINEŠA gali be atskiro pranešimo pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, ar dalį jų.
23. Naudodamasis Sistema ir (ar) teikiamomis Paslaugomis, Naudotojas privalo:
23.1. griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
23.2. nepažeisti LINEŠA ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
23.3. neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
23.4. naudotis tik saugiomis elektroninio ryšio ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
23.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) nesiimti kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Sistemos darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Sistemai ar Paslaugų teikimo procesui;
23.6. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
23.7. nedelsdamas informuoti LINEŠA, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys;
23.8.  nedelsdamas informuoti LINEŠA pastebėjus, kad kiti Naudotojai pažeidžia Taisyklėse nurodytus reikalavimus.
24. Naudojantis Sistema Naudotojui draudžiama:
24.1. atlikti veiksmus, sukeliančius ar galinčius sukelti pavojų Sistemos tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui ir (ar) ribojančius LINEŠA galimybę tinkamai teikti paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Sistema;
24.2. naudoti Sistemą nepageidaujamos informacijos, įskaitant, tačiau neapsiribojant teisės aktų uždraustos informacijos (šmeižikiškos, įžeidžiančios, diskriminacinės, pornografinės ir pan.) perdavimui, siuntimui, kaupimui, laikymui ir pan.;
24.3. trukdyti įprastai kitų Naudotojų, kurie naudojasi Sistema, bendravimo eigai, bet kokiais kitais veiksmais daryti neigiamą įtaką kitiems Naudotojams bei jų savijautai, trukdyti jiems keistis turiniu;
24.4. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant LINEŠA atstovais ar darbuotojais ar kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
24.5. rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamus, skelbti bei platinti kitų Naudotojų duomenis arba duomenis apie Sistemos Naudotojų veiksmus.
25. Naudotojui pažeidus Taisyklių 24 punkte nurodytus reikalavimus, LINEŠA turi teisę be išankstinio pranešimo ar Naudotojo sutikimo panaikinti Naudotojo paskyrą Sistemoje ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Naudotojui gali būti suteikta teisė komentuoti bei kitokiais Sistemoje prieinamais būdais bendrauti su kitais Naudotojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Sistemoje pateikiamą turinį bei prieinamas Paslaugas. Naudotojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys bus teisingas, tikslus ir nebus apgaulingas ar kitaip klaidinantis, nepažeis LINEŠA ar trečiųjų asmenų teisių, įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų.
27. Naudotojas pats, o ne LINEŠA, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Naudotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Sistema ir (ar) Paslaugomis. Tuo atveju, jeigu Naudotojas ar kiti tretieji asmenys Sistemoje platina įžeidžiančią, siekiančią pažeminti, grasinančią, skatinančią neapykantą ir smurtą ar reklaminę, melagingą informaciją, taip pat informaciją, kurioje atskleisti nevieši asmens duomenys, Sistema pasilieka teisę tokią informaciją ir (ar) komentarą, ir (ar) pranešimą, ir (ar) Turinį panaikinti be jokio perspėjimo.
28. LINEŠA gali keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles, tačiau įsipareigoja publikuoti informaciją apie pakeitimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Sistemoje. Jei Naudotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis privalo ištrinti savo paskyrą Sistemoje arba atitinkamą paskyroje esančią informaciją apie save. Jei Naudotojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo toliau naudojasi Sistema, laikoma, jog jis sutinka su pakeitimais.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

29. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Sistemą, susijusios su ja ir (ar) jos Turiniu, priklauso LINEŠA ir yra saugomos teisės aktų. Už šių teisių pažeidimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Be LINEŠA rašytinio sutikimo draudžiama Sistemoje esančią informaciją arba bet kokią jos dalį atgaminti, viešai skelbti, platinti ar kitaip naudoti.
31. Naudotojų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų valdymo, tvarkymo ir apsaugos aspektus. Naudotojų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai tiek, kiek tai yra susiję su Naudotojo teise naudotis Sistema.
32. Naudotojas registruodamasis ir pradėdamas naudotis Sistema sutinka, kad būtų tvarkomi Naudotojo šie asmens duomenys: vardas (-ai); pavardė (-ės); naudotojo vardas (el.pašto adresas); registracijos sistemoje pradžios ir pabaigos data; asmens nuotrauka (pačiam Naudotojui ją pateikus - nebūtina); asmens kodas (jeigu būtina), gimimo data, kontaktiniai duomenys: telefono numeris     (-iai),  elektroninio pašto adresas; klasė / grupė, kurioje mokosi asmuo; mokinio amžiaus grupė; unikalus mokinio ID; unikalus pedagogo identifikatorius; pareigų pavadinimas, darbovietės duomenys, profesijos kodas; profesijų grupė; profesijų pogrupis; darbo teisinių santykių pradžios data švietimo įstaigoje; darbo teisinių santykių pabaigos data švietimo įstaigoje; kalbų mokėjimo lygis, profesinio veiklinimo galimybės, profesijos pavadinimas; kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas, kodas; kvalifikacijos tobulinimo programos / renginio data; sertifikatų išdavimo data ir numeris; kvalifikacijos tobulinimo užduočių rezultatai, įvertinimai; užduočių duomenys: tema, skyrius, užduoties turinys, tipas, būsena, pasiekimai, užduoties vertinimas,  išvada, kompetencijos vertinimas.
33. Naudotojas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog nuotraukų talpinimas Sistemoje nėra privalomas, o jas įkeldamas savo paskyroje tai vykdo savo sutikimo pagrindu. 
34. Naudotojas turi teisę reikalauti, kad LINEŠA ištaisytų neteisingus, netikslius asmens duomenis, apie tai raštu pranešus šiuo el.paštu info@mukis.lt
35. Naudotojo sutikimo pagrindu galima tvarkyti Naudotojo duomenis profesinio orientavimo paslaugų stebėsenos tikslais. Daugiau informacijos galima rasti:  https://mukis.lt/karjeros-specialistams/stebesena
36. Naudotojo sutikimo pagrindu galima tvarkyti Naudotojo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Naudotojas turi teisę reikalauti, kad būtų sustabdytas toks asmens duomenų tvarkymas. 
37. Naudotojas turi teisę atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimo atšaukimas reiškia atsisakymą toliau naudotis Sistema, tokiu atveju Naudotojo paskyra bus panaikinta. Visus sutikimus galima bet kada atšaukti susisiekus el. paštu info@mukis.lt
38. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir šiose Taisyklėse nurodyti asmens duomenys yra saugomi vienerius metus nuo sutikimo atšaukimo arba jo galiojimo termino pabaigos, arba nuo sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato kitokį duomenų saugojimo terminą. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
39. Naudotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su visa apie jo asmens duomenų tvarkymą detalesne informacija esančia privatumo pranešime, kuris yra talpinamas https://www.mukis.lt/bendra-informacija/privatumo-pranesimas
40. Naudotojas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl priimtų sprendimų tvarkant asmens duomenis.

V SKYRIUS

KITOS SUSIJUSIOS SVETAINĖS

41. Šioje Sistemoje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Naudotojui išeiti iš šios Sistemos, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Sistemoje (toliau – Susijusios svetainės).
42. LINEŠA negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.

VI SKYRIUS

INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

43.  LINEŠA visus informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Naudotojui registracijos metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Naudotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgdamas į jo duotus sutikimus bei naudojamas Paslaugas. Siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo kitą dieną po jos išsiuntimo.
44. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Naudotojas siunčia www.mukis.lt nurodytais kontaktiniais adresais.

VII SKYRIUS

LINEŠA ATSAKOMYBĖ

45. LINEŠA nėra ir nebus atsakingas už Sistemos ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, taip pat Naudotojo ar trečiųjų asmenų praradimus ar nuostolius, atsiradusius naudojantis Sistema. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Paslaugos yra teikiamos be jokių LINEŠA patvirtinimų ar garantijų, kad Sistema veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi ar kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ar tretiesiems asmenims.
46. Sistemos veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai LINEŠA laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas, ribos prieigą prie Sistemos dėl Sistemos remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų ir jei apie tokius atvejus LINEŠA informuos Naudotoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Šios Taisyklės yra vykdomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.
48. Tuo atveju, jeigu kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.
49. Visi ginčai, nesutarimai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.