MUKIS SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA
Šia privatumo politika (toliau – Politika) nustatomos asmens duomenų tvarkymo sąlygos naudojantis svetaine, kuri yra pasiekiama adresu www.mukis.lt (toliau – Svetainė).

Politika taikoma, kai Jūs naudojatės www.mukis.lt , pildydami registracijų ar apklausų formas, tęsdami naršymą svetainėje, naudojatės svetainėje nurodytais kontaktais dėl karjeros planavimo paslaugų, pateikiate mums užklausas, pildote anketas, užsakote naujienlaiškius, lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook ir kituose socialiniuose tinkluose (toliau – socialiniai tinklai), domitės mūsų pasiūlymais, kvietimais į renginius, konferencijas, mokymus, registruojatės į juos, susisiekiate su mumis telefonu, kitais el.
komunikacijos kanalais ar kreipiatės į mus kitais su mūsų veikla susijusiais klausimais. Papildoma
ar/ir detalesnė informacija gali būti pateikta paslaugų ir kitose sutartyse, privatumo pranešimuose arba skelbiant ją internete.

Prašome atidžiai perskaityti šią Politiką tam, kad teisingai suprastumėte mūsų požiūrį bei nuostatas dėl asmens duomenų tvarkymo. Naudodamasis www.mukis.lt . Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate su joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.

Svetaine gali naudotis 14 (keturiolikos) metų amžiaus arba vyresni asmenys. Jeigu jums yra mažiau nei 14 (keturiolika) metų, prašome atidžiai perskaityti šias Politikos sąlygas kartu su savo tėvais arba globėjais ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprantate.

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS?

BĮ Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – Duomenų valdytojas):
Juridinio a.k. 302848387
Buveinės adresas: Žirmūnų g. 1 B, LT-09101 Vilnius
Tel. +370 645 99522
El. p. info@linesa.lt

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
tel. +370 604 66346, el. p. ada@linesa.lt

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

KOKIAIS PRINCIPAIS VADOVAUDAMIESI TVARKOME ASMENS DUOMENIS?

 Tvarkydami asmens duomenis laikomės šių asmens duomenų tvarkymo principų:
— asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis (apibrėžtumo ir teisėtų tikslų principas); 
— asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 
— asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas (tikslumo principas); 
— asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina apibrėžtiems tikslams pasiekti, jiems rinkti ir toliau tvarkyti, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys (duomenų kiekio mažinimo principas); 
— asmens duomenys saugomi tiek, kiek būtina siekiamiems tikslams pasiekti (saugojimo trukmės apribojimo principas); 
— asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems mūsų darbuotojams, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jų funkcijoms ir pavedimams atlikti (vientisumo ir konfidencialumo principas).
— mes atsakome už visų duomenų apsaugos principų laikymąsi ir savo atitikties įrodymą, asmens duomenis tvarkome tinkamai, vedame duomenų tvarkymo įrašus (atskaitomybės principas).

KOKIE YRA ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI?

Duomenų valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis remdamasi šiais pagrindais:
1. Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais. Taip pat, gavę Jūsų sutikimą, mes siunčiame informaciją apie savo paslaugas, pasiūlymus skirtus asmenims, įstaigoms bei organizacijoms, susijusius su mūsų teikiamomis karjeros planavimo paslaugomis (konkursų, parodų, seminarų, konferencijų ir kitų renginių, ugdomosios veiklos organizavimu).

Sutikimą galite bet kada atšaukti susisiekę su mumis el. paštu info@mukis.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

2. Sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui; 
3. vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies  e punktas), kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai.  Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 847 „Dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 p. ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu  Nr. V-1334 „Dėl rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose patvirtinimo“ ir kt. teisės aktų reikalavimais;
4. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų interesų – visuomenės informavimo, siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus, įskaitant skolų susigrąžinimą taikant neteismines procedūras, mums ginantis nuo pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų; informacinių sistemų ir tinklų saugumui užtikrinti; siekiant užtikrinti patogų ir kokybišką naudojimąsi mūsų paslaugomis;
Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje.
Duomenų valdytojas siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:

1. sutarties sudarymo bei vykdymo tikslais tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, gyvenamoji vieta, parašas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo duomenys, sąskaitos duomenys, adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, sutarties duomenys, informacija apie sutarties vykdymą, kiti būtini duomenys priklausomai nuo sutarties pobūdžio;

2. tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas. Šiuo tikslu Jūsų nurodytu el.paštu galite gauti          informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių pasiūlymus, susijusius su mūsų veikla, kvietimus dalyvauti įvairiuose renginiuose, taip pat sulaukti prašymo pateikti atsiliepimą apie mūsų Jums suteiktas     paslaugas; 

3. naujienų prenumeratos užsakymo administravimo ir informacijos apie mūsų veiklą pateikimo prenumeratoriams tikslu tvarkome Jūsų pateiktus duomenis:  elektroninio pašto adresą, IP adresą, prenumeratos užsakymo/atšaukimo datą ir laiką, Duomenų valdytojo Jums pateiktos informacijos turinį, informacijos pateikimo datą ir laiką; 

4. Svetainės tobulinimo tikslu tvarkome lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu;

5. įvairių renginių organizavimo ir vykdymo tikslu užsiregistravusių ir dalyvaujančių asmenų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, gimimo data (arba amžius), asmens kodas (jeigu būtina),  el. pašto adresas, darbovietės arba mokymo įstaigos pavadinimas, pareigos, mokinio klasė,  kurią pateikia pats duomenų subjektas, ir kiti pateikti duomenys apie trečiuosius asmenis (šeimos narius), siųsti priminimus el. laiškais, visa kita su tuo susijusi informacija būtina tinkamam renginio organizavimui;

6. mūsų veiklai skirtų socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, šalis, profilio nuotrauka, Jūsų mums siųsti pranešimai, jų gavimo laikas ir data, turinys ir priedai, mūsų atsakymai į Jūsų pranešimus bei atsakymų laikas, pranešimo komentarai, pasidalijimai, informacija apie reakcijas į Jūsų pranešimus;

7. profesinio orientavimo stebėsenos vykdymo tikslu (duomenų tyrimai, apklausos, analizė ir statistika) tvarkomi asmens duomenys: vardas (-ai); pavardė (-ės);   kontaktiniai duomenys: telefono numeris (-iai),  elektroninio pašto adresas; pareigų pavadinimas, švietimo įstaigos, kurioje dirbama, duomenys; profesijos kodas; profesijų grupė; profesijų pogrupis; darbo teisinių santykių pradžios data švietimo įstaigoje; darbo teisinių santykių pabaigos data švietimo įstaigoje; pareigybės dydis (jeigu būtina), darbo patirtis; kvalifikacijos tobulinimui skirtų ak. val. skaičius, kalbų mokėjimo lygis, profesijos pavadinimas; kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas, kodas; kvalifikacijos tobulinimo programos / renginio data, sertifikatų išdavimo data ir numeris, mokinių, kuriems teikia paslaugas, skaičius ir sąrašas, organizuotų mokymų skaičius, formos ir temos, konsultacijų, teiktų mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams), skaičius;  profesinio orientavimo paslaugų finansavimo informacija: klasės krepšelio lėšų suma ir lėšų šaltiniai; kiti duomenys būtini pagal teisės aktų reikalavimus.

Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai šių duomenų tvarkymas yra privalomas pagal LR teisės aktų reikalavimus. 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, atsiunčia mūsų nurodytais kontaktais arba kitu būdu kreipiasi į Duomenų valdytoją arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių (interneto svetainių).
Duomenis gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, parašo elektroninį laišką, registruojasi į renginį, apsilanko interneto svetainėje ir kt.
Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų paslaugų teikėjams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog būtų įgyvendintos tinkamos       organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemonės bei išlaikytas asmens duomenų konfidencialumas. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:
- Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
- Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.
Be Jūsų sutikimo neteikiame asmeninės informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais.

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai:

  1. sutarties sudarymo bei vykdymo tikslais duomenys yra tvarkomi sutarties galiojimo laikotarpiu, jam pasibaigus saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos;
  2. tiesioginės rinkodaros (apklausų vykdymo, naujienlaiškių, pasiūlymų siuntimo) tikslais Jūsų sutikimo pagrindu duomenys tvarkomi, kol Jūs naudojatės mūsų paslaugomis ar/ir atšaukiate savo sutikimą, pasibaigus galiojimui saugomi 1 (vienerius) metus nuo jų galiojimo pasibaigimo dienos;
  3. renginių organizavimo ir vykdymo tikslu duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 1 (vienerius) metus nuo renginio vykdymo dienos;
  4. mūsų socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu tvarkome ir saugome 1 (vienerius) metus nuo jų pateikimo dienos;
  5. Svetainėje naudojamų slapukų saugojimo terminai nurodyti skiltyje Slapukai.
  6. profesinio orientavimo stebėsenos vykdymo tikslu duomenys saugomi 3 (tris) metus nuo jų pateikimo dienos, statistikos tikslais nuasmeninti duomenys saugomi neribotą laiką.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti.
Duomenų valdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. Duomenų valdytojas naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo ar neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo. Visi Duomenų valdytojas darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos Duomenų valdytojas pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ  APSAUGOS SRITYJE

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
5. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
6. teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
7. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8. teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
9. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo.
Jeigu Jūs manote, kad Duomenų valdytojas nesilaiko ar netinkamai vykdo teisės aktuose numatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, Jūs galite kreiptis į Duomenų valdytoją su skundu. Mes Jūsų skundą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 20 darbo dienų. Jeigu Jūsų netenkins mūsų atsakymas, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt)

SLAPUKAI

Jums besilankant mūsų Svetainėje www.mukis.lt, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui. 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų būtinųjų slapukų sąrašą:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
_RequestVerificationToken   Padeda išvengti kelių svetainių užklausų klastojimo (CSRF) atakų. Sesija HTTP
cf_chl_1   Šis slapukas yra "Cloudflare" teikiamų paslaugų, įskaitant apkrovos balansavimą, svetainės turinio pristatymą ir DNS ryšio aptarnavimą svetainių operatoriams, dalis. 1 diena HTTP
cf_chl_prog   Skirtas žmonėms ir robotams atskirti. 1 diena HTTP
CookieConsent   Išsaugo esamo domeno naudotojo sutikimo su slapukais būseną. 1 metai HTTP
rc::a Google Skirtas žmonėms ir robotams atskirti. Nuolatinis HTML
rc::c Google Skirtas žmonėms ir robotams atskirti. Sesija HTML
__cf_bm   Skirtas žmonėms ir robotams atskirti. 1 diena HTTP

 

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų nuostatų slapukų sąrašą:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
LaSID emokykla.ladesk.com Leidžia svetainei atpažinti lankytoją, siekiant optimizuoti pokalbių dėžutės funkcionalumą. Sesija HTTP

 

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų statistikos ir analitinių slapukų sąrašą:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
LaVisitorNew emokykla.ladesk.com Skirtas suskaičiuoti, kiek kartų svetainėje apsilankė skirtingi lankytojai – tai daroma priskiriant lankytojui ID, todėl vartotojas neužsiregistruoja du kartus. 1 diena HTTP
_#/redot.gif Gemius Laukia Sesija Pixel
_ga Google Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. 2 metai HTTP
_gat Google Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį 1 diena HTTP
_gid Google Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, generuoti. 1 diena HTTP
LaVisitorId_# emokykla.ladesk.com Laukia Sesija HTTP

 

Toliau pateikiame Svetainėje naudojamų rinkodaros slapukų sąrašą:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
Gdvn Gemius Naudojama kartu su iššokančia reklama ir svetainės turiniu. Šis slapukas nustato, kokius skelbimus lankytojui reikėtų rodyti, taip pat užtikrina, kad tie patys skelbimai nebūtų rodomi dažniau, nei numatyta. 1 metai HTTP
gstorage Gemius Nustato unikalų vartotojo ID, leidžiantį trečiųjų šalių reklamuotojams į vartotoją nukreipti atitinkamą reklamą. Nuolatinis HTML
Gtest Gemius Renka informaciją apie vartotojų elgesį ir naršymą, kuri naudojama svetainei optimizuoti – slapukas taip pat leidžia „Google Ads“ ir „Google Analytics“ rinkti informaciją apie vartotojus rinkodaros tikslais. 6 dienos HTTP
ads/ga-audiences Google Naudojama „Google AdWords“ siekiant pakartotinai pritraukti lankytojus, kurie gali virsti vartotojais, remiantis lankytojo elgsena internete įvairiose svetainėse. Sesija Pixel
__gfp_64b Gemius Renka duomenis apie vartotojų apsilankymus svetainėje, pvz., kokiuose puslapiuose buvo apsilankyta. Užregistruoti duomenys naudojami vartotojų interesams ir demografiniams profiliams suskirstyti pagal perpardavimus tikslinės rinkodaros tikslais. 1 metai HTTP

 

IŠORINĖS SVETAINĖS

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

POLITIKOS PAKEITIMAI

Ši Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Apie pakeitimus pranešime Svetainėje patalpindami atnaujintą Politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. 
Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas. 
Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs susipažinote su naujais pakeitimais, nurodytais atnaujinime.

Dalintis: