LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-126 „Dėl mokinių ugdymo karjerai informacinės sistemos steigimo“ (galioja nuo 2024-02-03)

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-84 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų profesiniam orientavimui apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galioja nuo 2024-01-27)

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-1334 „Dėl rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose patvirtinimo“ (galioja nuo 2022-09-01)

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 7, 8 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas (galioja nuo 2022-09-01)

LR Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 847„Dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galioja nuo 2022-08-25)

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. V-617 „Dėl karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (galioja nuo 2022-04-26)

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas (galioja nuo 2017-02-01)

LR Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-01-15)

LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“ (galioja nuo 2013-12-31)

LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. XI-2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ (galioja nuo 2012-05-31)

LR savanoriškos veiklos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 86-4142) (galioja nuo 2011-08-01)

LR Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 883 „Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (galioja nuo 2011-07-21)

LR švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (galioja nuo 2011-07-01)

LR mokslo ir studijų įstatymas (galioja nuo 2009-05-12)

LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-153 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. ISAK 879 „Dėl Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (galioja nuo 2009-01-09)

LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. ISAK-715 „Dėl mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams modelio aprašo patvirtinimo” (galioja nuo 2008-03-28)

LR profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymas (galioja nuo 2008-01-01)

LR Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. ISAK-362 „Dėl profesinio informavimo standarto patvirtinimo“ (galioja nuo 2007-03-18)

Europos socialinė chartija (Žin., 2001, Nr. 49-1704) (galioja nuo 2001-08-01)

LR profesinio mokymo įstatymas (galioja nuo 1997-10-30)

Tarptautinės darbo organizacijos konvencija „Dėl profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant žmogaus išgales“ (galioja nuo 1995-09-26)

 

Dalintis: