UGDOMOS KOMPETENCIJOS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, ORGANIZAVIMAS, PRINCIPAI, KARJEROS SPECIALISTO VAIDMUO  

Profesinis veiklinimas apima keturias kompetencijas: 

 • Savęs pažinimo; 
 • Karjeros galimybių pažinimo; 
 • Karjeros planavimo; 
 • Karjeros įgyvendinimo.

Įgyti praktinių ir patirtinių su profesija, karjera ir darbo pasauliu susijusių žinių ir įgūdžių.

 • Supažindinti mokinius su profesijomis ir darbo formomis;
 • Skatinti mokinius įgyti profesinės patirties;
 • Ugdyti mokinių profesinę motyvaciją planuojant būsimą karjerą;
 • Ugdyti mokinių verslumo įgūdžius;
 • Aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes.
 • Švietimo įstaiga, vykdydama mokinių profesinį veiklinimą, įgyvendina paslaugas pagal rekomenduojamą profesinio orientavimo paslaugų planą;
 • Organizuojant profesinį veiklinimą, talkina Užimtumo tarnyba;
 • Karjeros specialistai, žinodami mokinių asmenines savybes, gebėjimus, pomėgius bei atsižvelgdami į mokinių amžiaus ypatybes, profesinius interesus ir ketinimus, bendradarbiaudami su Užimtumo tarnyba, parenka bei pasiūlo mokiniams tinkamą profesinio veiklinimo formą, padeda išbandyti jiems patrauklią profesiją praktikoje, derina profesinio veiklinimo vizitus su tėvais globėjais, rūpintojais, darbdaviais;
 • Ruošiantis profesiniam veiklinimui mokiniai yra supažindinami su įmone, įstaiga, organizacija ir jų veikla, taip pat mokiniai yra skatinami savarankiškai ieškoti informacijos apie įmones, įstaigas, organizacijas ir dominančias profesijas.

Švietimo įstaiga, priimančioji įmonė, įstaiga ar organizacija ir mokinys laikosi bendrų mokinių profesinio veiklinimo principų:

 • Tarpusavio bendradarbiavimo;
 • Profesinės praktikos atlikimo saugos;
 • Numatomų darbų įmonėje atitikimo mokinio žinioms, gebėjimams ir pasirengimui amžiaus bei psichosocialinės brandos požiūriu;
 • Atsižvelgimo į mokinio specialiuosius poreikius;
 • Tinkamo mentoriaus priskyrimo;  
 • Mokinių parengimo profesiniam veiklinimui bei visapusiško supažindinimo su būsima praktikos vieta;
 • Mokinių supažindinimo su galimais sunkumais praktikos vietoje; 
 • Mokinio vaidmens svarbos pirmumo profesinio veiklinimo procesuose; 
 • Grįžtamojo ryšio ir refleksijos apie profesinį veiklinimą užtikrinimo.

Profesinio veiklinimo metu karjeros specialistas:

 • Supažindina mokinį su saugos ir sveikatos instrukcijomis, elgesio taisyklėmis, įmonės, įstaigos, organizacijos taisyklėmis ir vidaus tvarka;
 • Rūpinasi mokiniu ir užtikrina mokinio saugumą profesinio veiklinimo – pažintinio ir patirtinio vizito metu;
 • Informuoja tėvus, globėjus, rūpintojus ir švietimo įstaigos vadovus apie galimas rizikas (jeigu tokių yra) veiklinimo metu, nedelsdamas praneša apie nelaimingus atsitikimus ir pažeidimus;
 • Bendradarbiauja su įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovu, mentoriumi, profesijų atstovais;
 • Numato praktines užduotis patirtiniam vizitui ir intensyviam profesiniam veiklinimui;
 • Aptaria su įmonės, įstaigos, organizacijos mentoriumi profesinio veiklinimo rezultatus. 

 

METODINĖ PAGALBA TEIKIANT PROFESINIO VEIKLINIMO PASLAUGĄ 

Nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“ 

 

Dalintis: