UGDOMOS KOMPETENCIJOS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, ORGANIZAVIMAS 

Profesinis konsultavimas apima keturias kompetencijas: 

 • Savęs pažinimo; 
 • Karjeros galimybių pažinimo; 
 • Karjeros planavimo; 
 • Karjeros įgyvendinimo.

Padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius.

 • Supažindinti mokinį su priemonėmis, skirtomis savęs įsivertinimui (pvz., karjeros testai), ir sudaryti sąlygas jas atlikti;
 • Suteikti grįžtamąjį ryšį apie įsivertinimo testų rezultatus ir supažindinti su galimybėmis atsižvelgti į gautus rezultatus planuojant karjerą;
 • Sudaryti sąlygas priimti racionalius karjeros sprendimus ir padėti mokiniui siekti karjeros plane išsikeltų tikslų, susieti karjeros plane išsikeltus tikslus su mokymusi ir karjera;
 • Padėti identifikuoti tolimesnes karjeros ir mokymosi galimybes.

Profesinis konsultavimas gali būti organizuojamas individualiai arba grupėse.

 • Individualaus ir grupinio konsultavimo paslaugas teikia karjeros specialistas, tačiau prireikus individualaus ir grupinio konsultavimo metu jam gali talkinti psichologas;
 • Karjeros specialistas dirba su mokiniais, taikydamas karjeros konsultavimo technikas, metodikas, užtikrina konfidencialumą. Jeigu reikia, bendradarbiauja su tėvais, globėjais, rūpintojais, psichologais, socialiniais pedagogais, mokytojais ir kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis;
 • Švietimo įstaiga, vykdydama mokinių profesinį konsultavimą, įgyvendina paslaugas pagal rekomenduojamą profesinio orientavimo paslaugų planą.

 

INDIVIDUALUS KONSULTAVIMAS  

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) Ugdymo karjerai skyriaus specialistai teikia nemokamas individualias konsultacijas mokiniams iš visos Lietuvos. Konsultacijos metu mokiniui teikiama pagalba:

 • Individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais;
 • Studijų sričių ir ugdymo turinio dermės vidurinio ugdymo programoje klausimais;
 • Profesijos pasirinkimo temomis;
 • Profesijos pasirinkimo ir karjeros planavimo įgūdžių ugdymo klausimais naudojantis interaktyviomis priemonėmis.

Individualios konsultacijos trukmė 1 – 1,5 val.
Konsultacija vyksta Ugdymo karjerai skyriaus mokymo klasėse (802-803 kab.).
Išankstinė registracija į individualią konsultaciją vykdoma el. paštu info@mukis.lt.  

 

GRUPINIS KONSULTAVIMAS (INFORMACINĖ PASKAITA) 

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) Ugdymo karjerai skyrius organizuoja nemokamas paskaitas mokinių grupėms iš visos Lietuvos mokyklų. Paskaitos metu dalyviai tyrinėja profesinės karjeros galimybes, susieja informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis, gauna kitos informacijos, padedančios planuoti būsimą profesinę karjerą, susipažįsta su:

 • Pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais;
 • Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo programomis;
 • Mokymo įstaigomis, stojimo sąlygomis, priėmimo tvarka ir profesijomis.

Informacinės paskaitos (grupinio konsultavimo) trukmė 1,5-2 val.
Paskaita vyksta Ugdymo karjerai skyriaus mokymo klasėse (802-803 kab.).
Išankstinė registracija į paskaitą vykdoma el. paštu info@mukis.lt.  

 

METODINĖ PAGALBA TEIKIANT PROFESINIO KONSULTAVIMO PASLAUGĄ  

 Karjeros testai  Edukaciniai žaidimai  MUKIS biblioteka 

 Aukštosios mokyklos  Profesinio mokymo įstaigos  Darbo pasaulis 

  

Dalintis: