MOKINIO KNYGA

Mielieji mokiniai,

Šios knygos tikslas – padėti jums įgyti būtinų žinių ir ugdytis karjeros kompetencijas, t. y. pažinti save ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir su jomis susijusias mokymosi sritis, susidaryti karjeros planą ir pasirengti jį įgyvendinti. Kiekvienas „Karjeros vadovo“ skyrius padės jums tobulinti gebėjimus, reikalingus karjeros kelyje, susikurti vertybines nuostatas ir sąmoningą požiūrį į karjerą, savarankiškai ugdytis karjeros kompetencijas, struktūruoti ir planuoti savo mokymąsi, rinktis mokymosi strategijas, priemones ir įsivertinti savo pasiekimus.


Kaip skaityti šią knygą?

Turinį sudaro 4 skyriai, nes yra 4 karjeros kompetencijų sritys: savęs pažinimo, karjeros
galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo.

Kiekviename skyriuje rasite 2–3 temas (iš viso 11 temų). Kiekvienoje temoje yra uždaviniai, reikšminių žodžių apibrėžtys ir pagrindinė temos mintis, tada įžanga, pagrindinė dalis ir naujų žinių pritaikymas, apibendrinimas ir įsivertinimas. Pabaigoje dar rasite įdomių faktų, atvejų ir naudingų nuorodų.

Temos pradžioje uždaviniai padeda suprasti, kas temoje yra svarbiausia, nusako aiškius
laukiamus rezultatus. Įžanga kviečia prisiminti savo patirtį, ką jau žinojote, ir nusiteikti naujai veiklai. Pagrindinėje dalyje pateikiama atrinkta ir susisteminta, aktuali informacija. Temą sudaro potemės, jos rodo esminius dalykus ir išryškina jų nuoseklumą. Pritaikymo dalis jums pasiūlys įvairių būdų aplinkai tyrinėti, pritaikyti įgytas žinias. Apibendrinime pateikiami įsivertinimo, kartojimo ir diskusiniai klausimai bei užduotys, kad galėtumėte apmąstyti, apibendrinti ir pasitikrinti, ko išmokote, ką supratote ir sugebate.

 

Glaustas knygos turinys 

Pirmame skyriuje „Savęs pažinimas“ rasite dvi temas: ,,Asmenybė ir karjera“ ir „Gyvenimo vaidmenys planuojant ir įgyvendinant karjerą“. Jose apibūdinami asmenybės ypatybių pažinimo, realaus ir teigiamo savęs vertinimo reikšmė gyvenimui ir karjerai, artimiausios socialinės aplinkos (šeimos, giminaičių, draugų ir kt.) įtaka gyvenimo ir karjeros sprendimams. Be to, atskleidžiama tolesnės socialinės aplinkos (pažįstamų, bendruomenės, visuomenės) įtaka karjeros pasirinkimams. Jūs galėsite diskutuoti, kokie asmenybės bruožai svarbiausi karjerai, kaip socialinė aplinka veikia pasaulio suvokimą ir karjeros sprendimus. Šio skyriaus užduotys jums padės susikurti savo psichologinį portretą: įsisąmoninti savo charakterio savybes, vertybes, svajones, polinkius ir interesus, gabumus ir kompetencijas.

Antras skyrius ,,Karjeros galimybių pažinimas“ sudarytas iš trijų temų: „Karjeros informa-
cijos analizė ir taikymas“, „Mokymosi visą gyvenimą galimybės“ ir „Karjeros galimybės kintančiame darbo pasaulyje“. Jose paaiškinama, kur ir kaip ieškoti ir rasti informacijos apie savęs pažinimą ir tobulinimąsi, užimtumo sritis, darbus, profesijas, mokymosi formas ir kryptis. Jūs geriau suprasite mokymosi visą gyvenimą svarbą karjerai, mokymos visą gyvenimą galimybių ir būdų įvairovę. Atlikdami šio skyriaus užduotis analizuosite, sisteminsite, vertinsite ir pritaikysite aktualią karjeros informaciją (apie savęs pažinimą, tobulinimąsi, darbus, profesijas), suprasite darbo pasaulio kaitos tendencijas ir darbų klasifikavimo sistemas, diskutuosite apie darbo aplinkos ypatybes.

Trečiame skyriuje ,,Karjeros planavimas“ nagrinėjamos trys temos: „Gyvenimo ir karjeros tikslų dermė“, „Karjeros sprendimų priėmimas ir vertinimas“, „Karjeros plano kūrima ir atnaujinimas“. Čia atskleidžiama, kaip formuluojama asmeninė ateities vizija, kaip pasirinkti savo gyvenimo prioritetus, kaip vyksta karjeros sprendimo priėmimas, derinami gyvenimo ir karjeros tikslai, numatomi žingsniai tų tikslų link. Atlikdami užduotis formuluosite savo asmeninę viziją, įsivertinsite ir prireikus koreguosite karjeros bei gyvenimo tikslus, atsižvelgdami į savo asmeninį tobulėjimą, brandą, socialinės aplinkos ir darbo pasaulio pokyčius. Šio skyriaus užduotys padės taikyti įvairius sprendimo priėmimo modelius ir technikas gyvenimo situacijose, peržiūrėti ir koreguoti savo mokymosi ir laisvalaikio, siejamo su asmenine ateities vizija, planą. Be to, diskutuosite apie galimybę rinktis savo svajonių darbą arba aplinkybių primestą darbą, mėgstamą arba nemėgstamą darbą, galimybę prisitaikyti prie visuomenės poreikių ir galimybę kurti šiuos poreikius. Aptarsite sunkumų, susijusių su karjeros sprendimais, įveikimo būdus, atrasite, kaip būti atsakingiems už priimamus gyvenimo ir karjeros sprendimus.

Ketvirto skyriaus ,,Karjeros įgyvendinimas“ trys temos: „Bendrosios kompetencijos karjeros sėkmei“, „Perėjimas į naują karjeros aplinką“, „Efektyvus prisistatymas“, atskleis karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas. Šiame skyriuje pristatomi kūrybiško problemų sprendimo būdai, komandos formavimo principai, galimi vaidmenys ir efektyvaus komandinio darbo požymiai. Aptariami su adaptacija naujoje darbo ar mokymosi aplinkoje susiję sunkumai ir jų sprendimo būdai. Pateikiama daug informacijos, kaip pasirengti motyvaciniam pokalbiui (dėl darbo, studijų, praktikos, verslo investicijų
ir kt.) ir pristatyti asmeninius pasiekimus internetinėje erdvėje. Šio skyriaus užduotys padės papildyti savo kompetencijos aplanką.

Atlikdami knygoje pateiktas užduotis, mokysitės individualiai ir grupėse, analizuosite savo socialinę aplinką, diskutuosite karjeros klausimais. Knyga ,,Karjeros vadovas“ jums suteiks didžiausios naudos, jei siūlomas užduotis susiesite su savo gyvenimo patirtimi ir svajonėmis.
 

Sėkmės kuriant savo karjerą!

Autorės

Kviečiu ilgai nelaukiant susipažinti su skaitmeniniu Mokinio knygos turiniu. Tokiu būdu geriau pažinsi save ir planuosi savo karjerą jau mokykloje. Aš tave lydėsiu, o kai turėsi klausimų, tau padėsiuKlausti Mukis


TURINYS

 

 

 
 

 

 

Dalintis: