PRIVATUMO PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖJĖ SISTEMOJE

Šis privatumo pranešimas taikomas asmenims, kurie naudojasi Mokinių ugdymo karjerai informacine sistema (toliau – MUKIS). Parengta: 2024-02-22
Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis  MUKIS? Asmens duomenys tvarkomi siekiant šių tikslų: 
1. naudotojų administravimas bei identifikavimas; 
2. informavimas apie karjeros paslaugas; 
3. komunikacijos tarp mokinių ir specialistų virtualioje aplinkoje užtikrinimas,  bendradarbiavimo plėtojimas mokinių ugdymo, informavimo ir konsultavimo  karjerai klausimais; 
4. skaitmeninių karjeros kompetencijas ugdančių užduočių atlikimas, pažangos  stebėjimas; 
5. metodinės, dalykinės ir informacinės pagalbos teikimas; 
6. registracijų į karjeros renginius vykdymas, su tuo susijusios informacijos  platinimas; 
7. kvalifikacijos tobulinimo programų ir kitų renginių įgyvendinimas bei sertifikatų  skyrimas; 
8. profesinio orientavimo stebėsenos duomenų tyrimai, apklausos, analizė ir  statistika.
Kokia teisėto tvarkymo sąlyga, numatyta  Bendrajame duomenų apsaugos reglamente,  tvarkome Jūsų asmens duomenis? Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra atliekamas: 
a) vykdant teisinę prievolę (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Asmens duomenų tvarkymas nustatytas  Mokinių ugdymo karjerai informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. vasario 2 d.  įsakymu Nr. V-126 „Dėl Mokinių ugdymo karjerai informacinės sistemos  steigimo“ (toliau – Nuostatai); 
b) vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies  e punktas). Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 847 „Dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 p. ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1334 „Dėl rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo  paslaugų teikimo švietimo įstaigose patvirtinimo“, 
c) Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? Kas yra Jūsų asmens duomenų tvarkytojas? Kaip Jūs galite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu?
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministerija (toliau – Valdytojas), juridinio a. k.  188603091, buveinė yra A. Volano g. 2, Vilnius,  tel. (8 5) 219 1190 
el. paštas smmin@smsm.lt
Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau  – Tvarkytojas), juridinio a. k. 302848387,  buveinė yra Žirmūnų g. 1B, Vilnius, tel. 85  276578, el. paštas info@linesa.lt Valdytojo duomenų apsaugos  pareigūnas: 
Tel. +370 682 77874,  
el. paštas dap@smm.lt 
Tvarkytojo duomenų pareigūno  kontaktai: 
Tel. +370 604 66346,  
el. paštas ada@linesa.lt
Kokių asmenų ir kokius asmens duomenis tvarkome?
Pedagogų: vardas (-ai); pavardė (-ės); asmens kodas, gimimo data, registracijos sistemoje  pradžios ir pabaigos data; kontaktiniai duomenys: telefono numeris (-iai),  elektroninio pašto adresas; unikalus pedagogo identifikatorius; pareigų pavadinimas,  švietimo įstaigos, kurioje dirbama, duomenys; profesijos kodas; profesijų grupė;  profesijų pogrupis; darbo teisinių santykių pradžios data švietimo įstaigoje; darbo  teisinių santykių pabaigos data švietimo įstaigoje; pareigybės dydis (jeigu būtina), darbo patirtis; kvalifikacijos tobulinimui skirtų ak. val. skaičius, kalbų mokėjimo  lygis, profesijos pavadinimas; kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas,  kodas; kvalifikacijos tobulinimo programos / renginio data, sertifikatų išdavimo data  ir numeris, mokinių, kuriems teikia paslaugas, skaičius ir sąrašas, organizuotų  mokymų skaičius, formos ir temos, konsultacijų, teiktų mokinių tėvams  (globėjams/rūpintojams), skaičius;
Mokinių: vardas (-ai); pavardė (-ės); registracijos sistemoje pradžios ir pabaigos data; asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys: telefono numeris (-iai), elektroninio  pašto adresas; klasė / grupė, pavadinimas švietimo įstaigos, kurioje mokosi asmuo;  mokinio amžiaus grupė; unikalus mokinio ID; kalbų mokėjimo lygis, profesinio veiklinimo galimybės, profesijos pavadinimas; kvalifikacijos tobulinimo programos  pavadinimas, kodas; kvalifikacijos tobulinimo programos / renginio data; sertifikatų  išdavimo data ir numeris; kvalifikacijos tobulinimo užduotys; kvalifikacijos  tobulinimo užduočių rezultatai, įvertinimai; užduočių duomenys: tema; skyrius;  užduoties turinys; tipas; būsena; mokinio pasiekimai, užduoties vertinimas, išvada,  kompetencijos vertinimas;
Tėvų (globėjų, rūpintojų): vardas (-ai); pavardė (-ės); asmens kodas, gimimo data, registracijos sistemoje  pradžios ir pabaigos data; kontaktiniai duomenys: telefono numeris (-iai),  elektroninio pašto adresas; mokinių, su kuriais yra susietas, skaičius ir sąrašas.
Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?
Jūsų duomenis mums teikia Nuostatų 16 punkte nurodyti duomenų teikėjai: 
a) Nacionalinė švietimo agentūra – Mokinių registro, Pedagogų registro, Švietimo, mokslo ir sporto institucijų registro ir Švietimo ir  mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinės sistemos duomenys (valdytoja – Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministerija); 
b) MUKIS naudotojai.
Kam galime teikti Jūsų asmens duomenis?
a) MUKIS naudotojams (Nuostatų 17 punkte nurodytiems asmenims, Nuostatų 18 punkte nurodytomis duomenų apimtimis); b) pasitelktiems duomenų tvarkytojams (subtvarkytojams), kurie teikia informacinės sistemos vystymo, priežiūros ir (ar) kitas susijusias  paslaugas; 
c) kitiems duomenų valdytojams, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kt. (teisės aktuose  nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais). 
Asmens duomenų teikimas į trečiąsias valstybes nenumatytas.
Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?
Asmens duomenys, pateikti Nuostatų 20 punkte, kaupiami ir saugomi, kol MUKIS naudotojas naudojasi savo paskyra MUKIS sistemoje.  MUKIS naudotojui panaikinus savo paskyrą, duomenys perkeliami į archyvą, kuriame saugomi 1 metus nuo paskyros panaikinimo dienos,  o pasibaigus šiam terminui sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Nuasmeninti statistiniai duomenys, parengti  panaudojus asmens duomenis, saugomi duomenų bazių archyvuose iki MUKIS likvidavimo dienos.
Kokias duomenų subjekto teises turite ir kaip jas įgyvendinti?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:  
1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; 
2. Teisę susipažinti su duomenimis; 
3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis; 
4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus; 
5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą; 
6. Teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui (tokiu atveju negalėsite naudotis MUKIS). 
Tuo atveju, jei manote, kad yra netinkamai įgyvendinamos Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų  apsaugos inspekciją, adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštu ada@ada.lt, interneto svetainė http://vdai.lrv.lt, tačiau prieš teikiant  skundą šiai priežiūros institucijai, visų pirma rekomenduojame kreiptis į mus ir mes pabandysime kartu su Jumis išspręsti kylančias  problemas. 
Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir  (ar) Jums kilo klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir (ar) teisių įgyvendinimu, visuomet galite kreiptis į Tvarkytojo duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu ada@linesa.lt
Išsamesnę informaciją apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises, galite rasti Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros asmens  duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios yra talpinamos https://www.linesa.lt/asmens-duomenu-apsauga/.

 

Dalintis: