Kiekvienas žmogus yra unikalus, pasižymintis daugeliu įvairių savybių ir gebėjimų. Savęs pažinimas – permanentinis procesas, kurio metu asmuo ne tik bando įvertinti savo asmenybės sudedamąsias dalis, lemiančias jo egzistencijos kokybę, bet ir nuolatinis kitimas, kuris lemia ne tik asmens vidinius pokyčius, tačiau ir tų pokyčių įtaką pačiam savęs pažinimo procesui. Kitaip tariant, mūsų asmenybė augdama ir įgydama naujų pažinimo galių vis naujai įvertina savo savybes ir gebėjimus, savo ruožtu, mūsų pačių daromos metakognityvinės įžvalgos turi įtakos ir tolesnei asmens ūgčiai. Vien skatinimas kuo ankstyvesniame amžiuje sudaryti sąlygas suvokti savo elgsenos priežastis ir raiškos kryptis lemia, kad vaikas priešmokykliniame amžiuje jau įsitraukia į savęs kūrimo ir projektavimo procesą. Kai kurie mokslininkai savęs pažinimo procesą lygina su darbu, panašiu į žemėlapio kūrimą, kurį sudarant reikia gerai susipažinti su teritorija, kurią planuojame pavaizduoti. Kai ateina laikas priimti svarbius karjeros sprendimus, žmogus turi duoti sau aiškius atsakymus į tai, kuo jis save laiko ir kaip save vertina. Ir nors atsakymai į šiuos klausimus keičiasi laikui bėgant, visgi norint imtis karjeros planavimo būtina pasitelkti visą naujausią ir tiksliausią informaciją, kuri prieinama čia ir dabar (Valickas ir kt., 2014). Kuo anksčiau vaikai ims analizuoti, kodėl vienos veiklos patinka labiau už kitas, ir atras priežastis, nuo ko priklauso tai, kokie bus jo pastangų rezultatai, tuo greičiau galima tikėtis sąmoningų ir kryptingų veiklos sprendimų.

Savęs pažinimas – sudėtingas sąmoningų ir aktyvių pastangų reikalaujantis procesas. Siekiant savirealizacijos, būtina asmenims pažinti save, ypač svarbu žinoti savo asmenybės bruožus, interesus, vertybes, kompetencijas ir kitus veiksnius, turinčius įtakos asmenybės augimui. Savęs suvokimas atveria galimybę valdyti save, rinktis galimybes, tai daro poveikį ir aktyvumui. Savęs vaizdas ir veikla bei aktyvumas yra tarpusavyje susiję ir daugeliu atžvilgiu priklauso vienas nuo kito. Profesinis (arba darbinis) savivaizdis suprantamas kaip tam tikras visuminis savo asmenybės savybių, kurias asmuo laiko svarbiomis atliekant darbinius vaidmenis, įsisąmoninimas. Karjeros procesas iš esmės yra profesinio savivaizdžio konstravimas ir realizavimas atliekant darbinius vaidmenis (Valickas ir kt., 2014). Įvairios veiklos reikalauja skirtingų savybių ir kompetencijų rinkinio, profesinė sėkmė priklauso nuo to, kaip žmogus geba pasinaudoti profesiniais vaidmenimis siekdamas realizuoti profesinio savivaizdžio charakteristikas. Nuo to neatsiejamas ir pasitenkinimas veikla ar darbu. Savęs pažinimo kompetencija neatsiejama nuo kiek įmanoma realesnio savęs suvokimo. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje asmuo susiduria su daugybe socialinės sąveikos atvejų, kurie vėliau atsikartoja vis kitomis socialinėmis aplinkybėmis. Gebėti atpažinti save situacijose, kuriose pasireiškia asmeninės savybės, lemiančios, kad susidarius tam tikrai socialinei sąveikai vaidmuo ima kartotis, pamatyti tikrąjį savęs vaizdą – vienas svarbesnių laimėjimų vertinant ir modeliuojant vėlesnius pasirinkimus, o visa tai padeda pasiekti stiprėjantis įsisąmonintas savęs vertinimas. Tam padeda kryptingai parinktos veiklos su pakankamu ir įvairialypiu teikiamu grįžtamuoju ryšiu.

Savęs pažinimo procese ypač svarbus cikliškas Aš paieškos ir konstravimo aspektas įvairiuose praktiniuose kontekstuose.

 

Užsiimdamas įvairiomis veiklomis, analizuodamas patirtis vaikas pradeda pažinti ir įsisąmoninti save, vertinti save visuomenėje egzistuojančių tapatumų formose.

Ankstyvajame asmenybės vystymosi laikotarpyje vaikas turi gauti tiek įvairiapusio grįžtamojo ryšio, pastiprinimo iš kitų, kad galėtų pradėti formuoti aiškų savęs vertinimo vaizdą. Dažniausiai gaunamas teigiamas pastiprinimas šeimoje, darželyje ir nevienareikšmis grįžtamasis ryšys iš bendraamžių per socialines sąveikas tampa svarbiausiais veiksniais savęs pažinime.

Savęs pažinimo kompetencijos srityje išskiriami aspektai:

 • savivaizdis ir savęs vertinimas;
 • tikrasis Aš ir galimas Aš;
 • savo asmenybės pažinimas asmenybės tipologijų kontekstuose;
 • savo savybių, gebėjimų atpažinimas, identifikacija ir pripažinimas;
 • savo interesų veiklose atradimas;
 • vertybių, kaip konstruktyvios elgsenos pagrindo, suvokimas.

Metodinėse rekomendacijose pedagogams ugdymo(si) karjerai kompetencijų savęs pažinimo srityje išskiriamos savęs pažinimo ir priėmimo bei socialinės aplinkos, socialinių vaidmenų ir jų poveikio asmeninei karjerai pažinimo kompetencijos.

Ugdant savęs pažinimo ir priėmimo kompetenciją svarbu formuoti savęs pažinimo konstruktą per savo bruožų, poreikių, pomėgių, dvasinių, emocinių ir fizinių galių pažinimą; gebėti atpažinti savo ir kitų išskirtinumą bei savitumą, stebėti ir analizuoti savo keitimąsi dalyvaujant įvairiose praktinėse veiklose kartu su kitais.

Siekiant ugdyti socialinės aplinkos, socialinių vaidmenų ir jų poveikio asmeninei karjerai pažinimo kompetenciją, akcentuojamas priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimas pažinti save visuomeninio tapatumo kontekste (aš, šeima, giminė, draugai...) tiek asmeniniame, tiek imituojamuose profesiniuose lygmenyse, siekti bendros sąveikos veikiant kartu ir prašant pagalbos.
 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo karjerai kompetencijos ir pasiekimai
 

Ugdymo(si) karjerai kompetencijų sritis – A. Savęs pažinimas

Ugdymo karjerai kompetencija A1. Savęs pažinimas ir priėmimas A2. Socialinės aplinkos, socialinių vaidmenų ir jų poveikio asmeninei karjerai pažinimas
Ugdymo(si) karjerai kompetencijos raiška 0.1.1.1. Apibūdina save, savo bruožus, paaiškina individualius poreikius, papasakoja, ką daryti patinka ir kas nepatinka. 0.1.2.1. Įvardija asmenis, kuriais gali pasitikėti ir kreiptis pagalbos; papasakoja, kaip gali padėti ir padeda šeimos nariams ir (ar) draugams atlikti kasdienius darbus.
Žinios ir supratimas

0.1.1.1.1. Apibūdina save ir įvardija pomėgius.
0,1.1.1.2. Atpažįsta ir pasako, kuo žmonės yra skirtingi.
1.1.1.3. Atpažįsta dvasines ir fizines asmens galias.

0.1.2.1.1. Apibūdina sąvokas „šeima“, „giminė“, „draugai“, „bendruomenė“.
Gebėjimai 0.1.1.1.4. Stebi ir apibūdina save, savo kūną ir elgesį, mintis ir jausmus.
0.1.1.1.5. Samprotauja: kas aš esu ir koks (-ia) aš esu?
0.1.1.1.6. Dalinasi savo mintimis apie patirtus netikėtus pojūčius.
0.1.2.1.2. Papasakoja apie savo šeimą, giminę (brolius, seseris), draugus.
0.1.2.1.3. Apgalvoja ir dalinasi savo tėvų, giminaičių gyvenimo istorijomis, grupės ir bendruomenės dabartimi.
Nuostatos 0.1.1.1.7. Pažįsta ir pripažįsta savo savitumą, emocijas, išskirtinumą ir keitimąsi. 0.1.2.1.4. Pažįsta savo artimiausią socialinę, gyvenamąją aplinką, žmones.
Ugdymo karjerai temos
 • Aš esu, aš moku, aš galiu
 • Kuo aš noriu būti
 • Mano jausmų ir minčių istorija
 • Mano artima aplinka
 • Aš tarp žmonių
 • Mano vaidmenys ir atsakomybės

 

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: