1.3.1. Savęs pažinimas ir priėmimas


1.3.1.1. Aš esu, aš moku, aš galiu


„Aš esu, aš moku, aš galiu“ ugdymo karjerai planas

Ugdymo(si) karjerai sritis A1. Savęs pažinimas.
Ugdymo(si) karjerai kompetencija 0.1.1. Savęs pažinimas ir priėmimas.
Priešmokyklinio ugdymo karjerai kompetencijų raiška 0.1.1.1. Apibūdina save, savo bruožus, paaiškina individualius poreikius, papasakoja, ką daryti patinka, o kas nepatinka.
Žinios ir supratimas 0.1.1.1.2. Apibūdins save ir įvardys pomėgius.
0.1.1.1.3. Atpažins ir įvardys, kuo žmonės yra skirtingi.
0.1.1.1.4. Nusakys dvasines ir fizines asmens galias.
Gebėjimai 0.1.1.1.5. Apibūdins save, savo kūną ir elgesį, mintis, jausmus ir emocijas.
0.1.1.1.6. Paaiškins: kas aš esu, koks (-ia) aš esu?
0.1.1.1.7. Interpretuos patirtus netikėtus pojūčius.
Nuostatos 0.1.1.1.8. Pažins ir pripažins savo savitumą, emocijas, išskirtinumą ir kaitą.

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
„Aš esu, aš moku, aš galiu“
Tikslas Skatinti pažinti save ir kitus, gebant išskirti asmenybės charakteristikas.
Uždaviniai
 1. Skatinti atidžiau žvelgti į save ir kitą skirtingose aplinkose, išskiriant savo savybes ir gebėjimus.
 2. Skatinti atpažinti ir įvardyti skirtingas emocijas.
 3. Stiprinti gebėjimą paaiškinti profesijai būdingus asmens bruožus.
Ugdomoji aplinka, priemonės Grupės aplinka, vaizdinės priemonės (plakatai, vaikų ir jų šeimos narių nuotraukos), veidrodis, dailės reikmenys ir priemonės, užduočių lapai.
Taikytinos IT priemonės ir (ar) skaitmeninės programos Interaktyvioji lenta („PowerPoint“ programa sukurtos skaidrės).
Fotoaparatas.
Piešimas internetinėmis priemonėmis (pvz., paint, tuxpaint.org).
Veiklos

„Aš esu, aš moku, aš galiu“
Įvadinė dalis

Per ryto ratą aptarkite vaikų fizinius požymius. Kalbėkite su vaikais apie jų emocijas.
1. Savęs ir kito pažinimas taikant stebėjimo metodą
Apsidairykite ir pažiūrėkite atidžiai į vieną pasirinktą draugą.
Pasimatuokite atsistoję vienas šalia kito.
Pažiūrėkite į save veidrodyje ir į draugą.
Klausimai diskusijai:

 • Kuo mes panašūs išvaizda?
 • Koks mūsų ūgis, kuo jis skiriasi?
 • Kuo skiriasi mano ir draugo išvaizda: akys, veidas?..

Įvardykite, kokia draugo emocija. Ką tai reiškia?

Siūlomos veiklos
2. Grupės vaikų ir suaugusiųjų fotografija

Leiskite vaikams nufotografuoti vienam kitą. Nuotraukas perkelkite į interaktyviąją lentą.
Klausimai diskusijai:

 • Kokius skirtumus tarp grupės vaikų matote ir ką jie reiškia?
 • Kuo esame panašūs, kokie požymiai leidžia tai atskleisti?
 • Ką tai sako apie mus?

Vaikų atsakymus surašykite (1 priedas).
/skaitmeninė užduotis/ Grupės fotografija

3. Aš piešiu save
Leiskite vaikui įvairiomis priemonėmis nupiešti save tokį, kokį mato save veidrodyje. Leiskite piešti ant veidrodžio žiūrint į jį.
Po pertraukos paprašykite, kad nupieštų save tokį, kokį nori matyti, piešimo programoje naudodamas interaktyviąją lentą (Piešimas 3D). Perkelkite visų vaikų piešinius į vieną programos langą.
Po pirmos ir antros veiklos su vaikais aptarkite, kuo skiriasi piešinys veidrodyje ir interaktyviojoje lentoje: kas pasikeitė, kodėl pasikeitė piešinio Aš vaizdas, ką reiškia pačiam vaikui jo piešinys?

4. Apie mane: aš moku
Leiskite vaikams pagalvoti, ką veikdami jie jaučiasi geriausiai. Ką patinka veikti, kodėl? Pasiūlykite užpildyti „Aš moku“ veiklos kortelę (2 priedas).
/skaitmeninė užduotis/ Aš moku

5. Aš galiu. Mano pagalbos kitam dienoraštis
Pakalbėkite su vaikais, kaip jie gali padėti kitiems. Pasilyūkite savaitės pagalbos planą. Kiekvieną dieną pagalbos plane vaikas pažymi, kokią pagalbą jis suteikė kitiems (3 priedas).

Veiklų apibendrinimas. Televizijos laida „Aš savo grupėje“

Po veiklų ir savianalizės kiekvienas vaikas pristato save, kas jis yra ir kuo išsiskiria, ką moka daryti geriausiai, kokią pagalbą teikė aplinkiniams. Pristatymas įrašomas, siekiant vystyti savęs pažinimo temą kitomis dienomis.

Refleksija

Klausimai, susiję su refleksija

 • Koks esu? Pažymėti linksmą veiduką, jeigu tikrai žinau. Abejojantį, jeigu dar nesu tikras tuo, ką įvardiju, bet bandau tai padaryti.
 • Ką moku? Pažymėti linksmą veiduką, jeigu tikrai žinau. Abejojantį, jeigu dar nesu tikras tuo, ką įvardiju, bet bandau tai padaryti.
 • Kuo išsiskiriu? Pažymėti linksmą veiduką, jeigu tikrai žinau. Abejojantį, jeigu dar nesu tikras tuo, ką įvardiju, bet bandau tai padaryti.

 

1.3.1.2. Kuo aš noriu būti

Ugdymo karjerai planas „Kuo aš noriu būti“

Ugdymo(si) karjerai sritis A1. Savęs pažinimas.
Ugdymo(si) karjerai kompetencija 0.1.1. Savęs pažinimas ir priėmimas.
Priešmokyklinio ugdymo karjerai kompetencijų raiška 0.1.1.1. Apibūdina save, savo bruožus, paaiškina individualius poreikius, papasakoja, ką daryti patinka, o kas nepatinka.
Žinios ir supratimas 0.1.1.1.2. Apibūdins save ir įvardys pomėgius.
0.1.1.1.3. Atpažins ir įvardys, kuo žmonės yra skirtingi.
0.1.1.1.4. Nusakys dvasines ir fizines asmens galias.
Gebėjimai 0.1.1.1.5. Apibūdins save, savo kūną ir elgesį, mintis, jausmus ir emocijas.
0.1.1.1.6. Paaiškins: kas aš esu, koks aš esu?
0.1.1.1.7. Interpretuos patirtus netikėtus pojūčius.
Nuostatos 0.1.1.1.8. Pažins ir pripažins savo savitumą, emocijas, išskirtinumą ir kaitą.

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
„Kuo aš noriu būti“
Tikslas

Skatinti pažinti skirtingose veiklose, siekiant atpažinti savo elgesio ir interesų sritis.

Uždaviniai
 1. Skatinti analizuoti skirtingas veiklos sritis, kuriose vaikas jaučiasi geriausiai.
 2. Stiprinti savimonę, savęs pažinimą, įtvirtinant pozityvų elgesį.
Ugdomoji aplinka, priemonės Grupės aplinka, vaizdinės priemonės (plakatai su skirtingomis veiklomis ar profesijomis), įvairūs žurnalai, kūrybinei raiškai skirtos priemonės, užduočių lapai.
Taikytinos IT priemonės ir (ar) skaitmeninės programos Interaktyvioji lenta („PowerPoint“ programa sukurtos skaidrės).
Fotoaparatas.
Dėlionės sudarymas programa (prieiga internete: https://im-a-puzzle.com/ ).
Veikla grupėje ar individualiai

„Kuo aš noriu būti“
Įvadinė dalis

Pakalbėkite su vaikais apie jų pomėgius, labiausiai patinkančias veiklas.
1. Man ir kitiems patinkančių veiklos sričių pažinimas (interviu)
Vaikai vienas kitam užduoda klausimus. Mokytojas vaikų atsakymus užrašo lentoje.
Klausimai interviu:

 • Ką dabar labiausiai norėtum nuveikti?
 • Kodėl tau tai svarbu?

Apibendrinkite kartu su vaikais: kuo mūsų visų norai panašūs ir kuo skiriasi.

Siūlomos veiklos
2. Mano pomėgių koliažas

Leiskite vaikams iš įvairių žurnalų paveikslėlių padaryti koliažą, kuriame atsispindėtų labiausiai patinkančios veiklos.
Nufotografuotus koliažus perkelkite į interaktyviąją lentą.
Paklauskite vaikų, kokias veiklas jie žiūrėdami į koliažą atpažįsta.
Aptarkite, kodėl tai jiems yra labiausiai patinkanti veikla, kas jiems labiausiai sekasi užsiimant ta veikla. Užrašykite vaiko įvardytas veiklas.

3. Mano stiprybių pilis
Pasiūlykite vaikams atlikti savo stiprybių įsivertinimą (4 priedas).
Užduokite vaikams keletą klausimų, o jų atsakymus užrašykite:

 • Kodėl tu patinki savo draugams?
 • Kas tau sekasi geriausiai?
 • Už ką tave giria tėvai ar globėjai?

Remdamiesi atsakymais pasiūlykite vaikams apibūdinti save.
/skaitmeninė užduotis/ Mano stiprybių pilis

4. Stipri plyta – tvirtas namas
Pasiūlykite vaikams pastatyti tvirtą stiprybių namą. Ant kiekvienos plytos yra užrašyta savybė-stiprybė. Perskaitykite jas kartu su vaikais. Pasiūlykite stiprybių pavadinimus apvedžioti skirtingomis linijomis, užpildyti pirmą pasirinktos stiprybės raidę (5 priedas).
/skaitmeninė užduotis/ Stipri plyta – tvirtas namas

5. Profesijų interesų sričių pažinimas (J. Holland)
Pažiūrėkite su vaikais įvairių profesijų paveikslėlius. Paprašykite, kad jie įvardytų profesijas, kurios jiems atpažįstamos ir (ar) patinkančios.
Atlikite su vaikais užduotį (6 priedas).
/skaitmeninė užduotis/ Profesijų interesų sričių pažinimas

6. Pasiūlykite vaikams 6 skirtingas veiklas, vadovaudamiesi J. Hollando interesų sritimis
Kiekvieną vaiką, atliekantį veiklą, nufotografuokite.
Fotografijas perkelkite į programą, prieinamą internetu https://im-a-puzzle.com/, ir sudarykite grupės vaikų interesų dėlionių albumą.
Leiskite vaikams pasirinkti, kokią dėlionę jie norėtų dėlioti. Aptarkite jų pasirinkimą.

Veiklų apibendrinimas. Televizijos laida „Man patinka veikti...“
Po veiklų ir atliktos savianalizės kiekvienas vaikas pristato save: kokia veikla jam labiausiai patinka ir kaip jis save galėtų apibūdinti. Siekiant tęsti savęs pažinimo temą kitomis dienomis, pristatymas yra įrašomas.

Refleksija

Klausimai, susiję su refleksija

 • Koks esu? Pažymėti linksmą veiduką, jeigu tikrai žinau. Abejojantį, jeigu dar nesu tikras tuo, ką įvardiju, bet bandau tai padaryti.
 • Ką moku? Pažymėti linksmą veiduką, jeigu tikrai žinau. Abejojantį, jeigu dar nesu tikras tuo, ką įvardiju, bet bandau tai padaryti.
 • Kuo išsiskiriu? Pažymėti linksmą veiduką, jeigu tikrai žinau. Abejojantį, jeigu dar nesu tikras tuo, ką įvardiju, bet bandau tai padaryti.

 

1.3.1.3. Mano jausmų ir minčių istorija

Planas „Mano jausmų ir minčių istorija“ ugdymo karjerai turiniui įgyvendinti

Ugdymo(si) karjerai sritis A1. Savęs pažinimas.
Ugdymo(si) karjerai kompetencija 0.1.1. Savęs pažinimas ir priėmimas.
Priešmokyklinio ugdymo karjerai kompetencijų raiška 0.1.1.1. Apibūdina save, savo bruožus, paaiškina individualius poreikius, papasakoja, ką daryti patinka, o kas nepatinka.
Žinios ir supratimas 0.1.1.1.2. Apibūdins save ir įvardys pomėgius.
0.1.1.1.3. Atpažins ir įvardys, kuo žmonės yra skirtingi.
0.1.1.1.4. Nusakys dvasines ir fizines asmens galias.
Gebėjimai 0.1.1.1.5. Apibūdins save, savo kūną ir elgesį, mintis, jausmus ir emocijas.
0.1.1.1.6. Paaiškins: kas aš esu, koks (-ia) aš esu?
0.1.1.1.7. Interpretuos patirtus netikėtus pojūčius.
Nuostatos 0.1.1.1.8. Pažins ir pripažins savo savitumą, emocijas, išskirtinumą ir kaitą.

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
„Mano jausmų ir minčių istorija“
Tikslas

Skatinti pažinti realų save, mokyti išskirti asmenybės savybes, gebėjimus ir emocijas.

Uždaviniai
 1. Skatinti modeliuoti savęs realų Aš vaizdą patirtinėse veiklose.
 2. Pakviesti vaikus dalintis savo mintimis ir tyrinėti draugų išsakytas mintis.
 3. Ugdyti vaikų klausymosi ir klausinėjimo įgūdžius, siekiant suprasti kitų išgyvenimus, atpažinti ir priimti sau bei aplinkai naudingus sprendimus.
Ugdomoji aplinka, priemonės Grupės aplinka, vaizdinės priemonės (plakatai), dailės reikmenys ir priemonės, užduočių lapai.
Taikytinos IT priemonės ir
(ar) skaitmeninės programos
Interaktyvioji lenta („PowerPoint“ programa sukurtos skaidrės).
Fotoaparatas.
Veikla

Įvadinė dalis
Pakalbėkite su vaikais, kaip kuriamos pasakos, istorijos, kaip atsiranda personažai, kokie jie gali būti. Klausimai diskusijai:

 • Koks personažas norėtum būti? Kuo šis personažas tau patinka? Ką jis moka?

Pasiūlykite vaikams susikurti savo istoriją.

Siūlomos veiklos
1. Personažo sukūrimas

Pasiūlykite vaikams pasirinktomis priemonėmis nupiešti personažą savo kuriamai istorijai.
Nupieštą personažą nufotografuokite ir įkelkite į interaktyviąją lentą.

2. Mano istorijos kūrimas
Pasiūlykite vaikams programoje (sukurti algoritmus) pasitelkus IT įrankius sukurti istoriją iš duotų pasirinktų elementų (7 priedas).
/skaitmeninė užduotis/ Mano istorijos kūrimas
Atspausdinkite pradėtą kurti programoje istoriją ir leiskite užbaigti jos kūrimą piešiant ar lipdant, taikant įvairias priemones: medžiagas, siūlus, žurnalus ar kt.
Užbaigus vaikams piešinį užduokite klausimus, o jų atsakymus užrašykite:

 • Kaip jaučiasi jūsų sukurtas personažas?
 • Kaip jį galėtumėte apibūdinti, koks jis?
 • Už ką jis save galėtų pagirti? Už ką kiti?
 • Ką jam labiausiai patinka veikti? Kuo ši veikla jam įdomi?

3. Mano minčių pasaulis (8 priedas)
/skaitmeninė užduotis/ Mano minčių pasaulis

Refleksija

Klausimai, susiję su refleksija

 • Koks esu? Pažymėti linksmą veiduką, jeigu tikrai žinau. Abejojantį, jeigu dar nesu tikras tuo, ką įvardiju, bet bandau tai padaryti.
 • Ką moku? Pažymėti linksmą veiduką, jeigu tikrai žinau. Abejojantį, jeigu dar nesu tikras tuo, ką įvardiju, bet bandau tai padaryti.
 • Kuo išsiskiriu? Pažymėti linksmą veiduką, jeigu tikrai žinau. Abejojantį, jeigu dar nesu tikras tuo, ką įvardiju, bet bandau tai padaryti.

 

Dalintis: