Tikslas

Sudaryti mokiniams sąlygas planuoti savo mokymąsi ir laisvalaikį, skatins mokinius savo planuojamas veiklas sieti su asmenine ateities vizija.


Mokinio pasiekimai

Gyvenimo ir karjeros tikslams planuoti ir realizuoti pasitelks karjeros plano instrumentus.

Karjeros planavimas – nuoseklus asmens pažintinės ir profesinės veiklos sprendimų išdėstymas laike siekiant profesinio tobulėjimo tikslų bei numatant būtinus išteklius ir aplinkybes (Laužackas, 2005).

Planas padeda aiškiai matyti, ką, kada ir kaip reikia daryti, norint pasiekti savo karjeros tikslų. Pakankamai detalus planas suteikia saugumo, leidžia pasiruošti galimiems netikėtumams ir išvengti nereikalingų, su tikslu nesusijusių veiksmų.

Gebėjimas planuoti karjerą, kelti tikslus ir adekvačiai reaguoti į kintamas gyvenimo aplinkybes susijęs su įsidarbinimu, įsitvirtinimu darbo rinkoje karjeros sėkme ir subjektyvia asmens gerove (Kairys, Urbanavičiūtė, Pociūtė ir Linkauskaitė, 2013).

Karjeros planavimo gebėjimų ugdymo tikslas yra padėti asmenims sistemiškai įgyti įgūdžius karjeros planavimo srityje, skatinti asmeninę atsakomybę už profesinės veiklos plėtrą. Kai asmenybė kinta, taip pat keičiasi ir vertybių sistema, todėl karjeros planavimo sistemą veikia tiek išoriniai (pokyčiai darbo rinkoje, naujų profesijų atsiradimas, galimybė mokytis ir dirbti užsienyje, ir t. t.), tiek vidiniai veiksniai. Taigi asmuo turi įvertinti besikeičiančius santykius tarp išorinių veiksnių ir asmeninių prioritetų, siekiant planuoti savo karjerą (Kalvaitienė ir Senčila, 2013).

Pamoką mokytojas gali pradėti suskirstęs mokinius į grupeles po 4. Mokytojas skelbia, kad dabar mokiniai žvejos.

Pusei grupelių duoda užduotį (3–4 minutes) – pasitarti, kaip pasiruošę ir apgalvoję jie vyks į žvejybą ir kokio rezultato tikėsis.

Kitai pusei grupelių duoda užduotį: vaikščiodamas paupyje staiga sugalvoji žvejoti, kokiais būdais tai galima padaryti ir koks bus tikėtinas tokios žvejybos rezultatas.

Kartu su mokiniais aptariant grupelių idėjas, svarbu akcentuoti, kad susidarytas veiklos planas padeda pasiekti geresnių rezultatų. Vadinasi, ir karjeros planas yra labai svarbus siekiant asmeninės sėkmės.

Temos nagrinėjimo nuoseklumas išreiškiamas šiomis potemėmis:
1) planavimo reikšmė siekiant tikslų;
2) karjeros plano sudarymo principai;
3) karjeros plano sudėtinės dalys;
4) planas A ir planas B.

1) Pamokos pradžios skyriuje „Planavimo reikšmė siekiant tikslų“ prisimenama, kad kiekvienam žmogui svarbu išmokti tikslingai planuoti savo asmenines ir profesines veiklas, kas leis jam lengviau naviguoti kasdienių darbų, veiklų, įsipareigojimų gausoje.

2) Analizuojant karjeros plano sudarymo principus akcentuojamas plano aiškumas, konkretumas ir vizualumas. Svarbu, kad planas būtų paties mokinio sudarytas, o mokinys noriai jo laikytųsi.

3) Potemėje „Karjeros plano sudėtinės dalys“ nuosekliai aptariamos karjeros plano dalys, pateikiami praktiniai pavyzdžiai, leidžiantys mokiniams vizualiai pajusti „Karjeros plano“ esmę, sutelkti dėmesį į ateities planus, įsivardyti svarbias veiklos sritis.

Užduotis „Ilgalaikiai tikslai mokykloje“ leis mokiniams praktiškai pritaikyti turimas žinias ir įgūdžius, išsikelti ilgalaikius ir trumpalaikius karjeros tikslus ir pasirinkti tinkamas veiklas tiems tikslams realizuoti.

Atliekama skaitmeninė užduotis „Gabijos kelias“, kuri padės mokiniams įvardyti tolimus ir artimus tikslus.

Užduotis: Gabijos kelias


Atliekama skaitmeninė užduotis „Vizijų kryžiažodis“, kuri padės mokiniams susieti karjeros viziją su konkrečia profesija.

Užduotis: Vizijų kryžiažodis


Skaitmeninė užduotis „Mano karjeros planas“ yra pagrindinė šios temos užduotis. Ją rekomenduojama atlikti 7–8 kl. mokiniams. Mokiniai sudarys savo karjeros planą, kuris vaizduojamas kaip karjeros trajektorija 5–7 metų laikotarpiui.

Užduotis: Mano karjeros planas


4) Aptariant planą A ir planą B, atliekama skaitmeninė užduotis „Aviatorių stovykla“, kuri mokiniams padės suprasti, kad mūsų ilgalaikių arba trumpalaikių karjeros tikslų siekimą gali sutrukdyti nenumatytos, nuo mūsų nepriklausančios (force majeure) aplinkybės, todėl visuomet turime turėti ir savo karjeros plano alternatyvas (atsarginį planą B).

Užduotis: Aviatorių stovykla

Pritaikymas

Tegul mokiniai išsirenka 3 mėgstamiausias laisvalaikio veiklas ir pakomentuoja, kaip kiekviena veikla gali jiems padėti pasiekti karjeros plane numatytus ilgalaikį ir trumpalaikius tikslus.

Skaitmeninė užduotis „Motyvacijos įsivertinimas“ sudarys mokiniams sąlygas apgalvoti, ar jų išsikelti ilgalaikiai ir trumpalaikiai karjeros tikslai išpildys jų asmeninius karjeros vizijos lūkesčius.

Užduotis: Motyvacijos įsivertinimas

 

Refleksija

Alisa prieina kryžkelę ir susimąsto. Ji klausia šalia tupinčio katino:
– Prašom pasakyti, kuriuo keliu man eiti?
– Hmm, – murkia katinas, – aš negaliu atsakyti į tavo klausimą. Svarbu žinoti, kur ketini nueiti...
– Man nesvarbu, kur aš nueisiu.
– Tuomet visiškai nesvarbu, kurį kelią tu pasirinksi...
Carrol L. „Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje“

Pamoka apibendrinama kartu su mokiniais, atsakant į šiuos klausimus:

  • Kaip suprantate šią ištrauką?
  • Kokios mintys kyla?
  • Kodėl svarbu kiekvienam iš mūsų žinoti, kur norime nueiti, ką norime pasiekti?

Pokalbis, diskusijos, darbas grupėse, praktikumas – parašyti karjeros planą.

 

Užduotis „Ilgalaikiai tikslai mokykloje“

 

Tikslas – sukurti vieno ilgalaikio tikslo mokykloje vaizdinį.
 

Tikslinė grupė – 5–8 klasių mokiniai.
 

Grupės dydis – 15–30 mokinių.
 

Užduoties atlikimo laikas: iki 45 min.

 

Reikalingos priemonės: A3 formato lapai (tiek, kiek bus mokinių darbo grupių), flomasteriai, spalvoti pieštukai, seni žurnalai, žirklės, klijai.

 

Reikalavimai užduoties atlikimo vietai (aplinkai): patogi darbui grupėse aplinka. Rekomenduojama mokinius į grupes skirstyti po keturis. Maksimalus mokinių grupėje skaičius – 6.
 

Užduoties atlikimo eiga

Užduoties pradžioje (iki 3 min.) su mokiniais aptarkite, kokie jų ilgalaikiai tikslai mokykloje (9–12 kl.) galėtų būti: tapti mokyklos krepšinio komandos nariu, vieno iš mokyklos renginių režisieriumi, suorganizuoti savo dailės darbų parodą, tapti fizikos olimpiados nugalėtoju ir pan. Mokinių atsakymus užrašykite lentoje.

 

Vėliau (iki 3 min.) su mokiniais aptarkite, kuris visų kartu išsikeltas ilgalaikis tikslas jų grupei atrodo artimiausias.
 

Pagrindinė užduoties dalis (iki 35 min.): Mokiniams pateiktame lape mokinių grupė turi sudaryti trumpalaikių tikslų ir juos įgyvendinti padedančių trumpalaikių tikslų ir veiklų (konkrečių žingsnių, priemonių) planą ir jį iliustruoti. Taip bus sukurta mokinių grupės išsirinkto ilgalaikio tikslo vaizdinė reprezentacija.

 

Stebėsena. Mokytojas konsultuoja mokinių grupes, kilus poreikiui, padeda išsikelti trumpalaikius tikslus ir susidaryti reikiamų veiklų seką grupės išsirinktam ilgalaikiam tikslui pasiekti.

 

Vertinimas. Aptariant mokinių darbus svarbu dar kartą akcentuoti, kaip prasminga tikslingai susidaryti karjeros planą; parodyti, kaip ilgalaikiai tikslai dera su trumpalaikiais ir jų lydimomis konkrečiomis veiklomis.
 

Aptarimas (5–7 min.). Darbo pabaigoje mokinių grupių darbai pristatomi, aptariant:

  • Kokie trumpalaikiai tikslai ir kokios veiklos jiems gali padėti siekti nusimatyto ilgalaikio tikslo? O kokios – trukdyti?
  • Ką, atlikdami užduotį, mokiniai naujo sužinojo (ar įtvirtino) apie ilgalaikių tikslų kėlimą ir trumpalaikių tikslų bei veiklų (jiems pasiekti) numatymą?
  • Kaip mokiniams pavyko iliustruoti ir vizualizuoti jų pasirinktus ilgalaikius, trumpalaikius tikslus ir nusimatytas konkrečias veiklas?

Galima mokiniams pasiūlyti savo karjeros plano etapus „įgarsinti“ – t. y. ilgalaikiams ir trumpalaikiams tikslams parinkti tam tikras dainas, skirtingą muziką. Tam tikrose savo susikurto karjeros plano vietose galima užrašyti pasirinktos dainos pavadinimą, atlikėją, citatą ir pan.

Dailės ir technologijų pamokose mokiniai gali kurti emocingą karjeros planą – lankstyti, karpyti, išmegzti, klijuoti ir pan. įvairių spalvų ir formų, iš įvairių medžiagų sudedamąsias karjeros plano dalis.

  • Mokiniai įvardija pagrindines karjeros plano dalis.
  • 2–3 sakiniais nusako kiekvienos karjeros plano dalies svarbą ir reikšmingumą.
  • Išsikelia ilgalaikį karjeros tikslą.
  • Ilgalaikiam karjeros tikslui pasiekti sugeba išsikelti 2–3 trumpalaikius tikslus ir numatyti uždavinius ir terminus.

Kaip susikurti veiksmingą karjeros planą (5 geriausi patarimai) (anglų k.):
How to Build an Effective Career Plan (Top 5 Tips)

 

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: