image

Susipažinkite su Mokinių ugdymo karjerai informacinės sistemos (MUKIS) naudotojams skirtais metodiniais leidiniais - Karjeros vadovais mokiniams bei juos papildančiomis Mokytojo knygomis. Karjeros specialistų patogumui paruoštos dvi leidinių versijos – skaitmeninė, tinkama interaktyviam darbui su mokiniais klasėse ir PDF. Abi jos yra nemokamos. Mokiniai jiems skirtus leidinius gali savarankiškai tyrinėti viešojoje MUKIS dalyje, specialistams skirtas turinys pasiekiamas prisiregistravus prie MUKIS.    

Iš viso karjeros specialistams ir mokiniams parengti 8 metodiniai leidiniai:

Mokinio knygos 

A. Januškevičiūtė, S. Neifachas. Karjeros pažinimo link: užduočių rinkinys 5-7 metų vaikams

V. Stanišauskienė, A. Augustinienė, G. Valaitienė, A. Sakalienė, D. Skeirienė, R. Rugelienė. Karjeros vadovas 1-4 klasei: mokinio knyga

V. Stanišauskienė, A. Augustinienė, G. Valaitienė. Karjeros vadovas 5-8 klasei: mokinio knyga

V. Stanišauskienė, A. Augustinienė, G. Valaitienė. Karjeros vadovas 9-12 klasei: mokinio knyga

Mokytojo knygos

A. Januškevičiūtė, S. Neifachas. Ugdymas karjerai 5-7 metų vaikams: mokytojo knyga

V. Stanišauskienė, A. Augustinienė, G. Valaitienė, A. Sakalienė, D. Skeirienė, R. Rugelienė.  Ugdymas karjerai 1-4 klasei: mokytojo knyga

V. Stanišauskienė, A. Augustinienė, G. Valaitienė. Ugdymas karjerai 5-8 klasei: mokytojo knyga

V. Stanišauskienė, A. Augustinienė, G. Valaitienė. Ugdymas karjerai 9-12 klasei: mokytojo knyga

Naujausias ugdymo karjerai turinys atliepia įvairių amžiaus tarpsnių (nuo priešmokyklinuko iki dvyliktoko) mokinių ugdymo karjerai poreikius ir ugdymo(si) specifiką. Leidiniai sudaryti taip, kad visus juos sudaro 4 skyriai, atitinkantys 4 karjeros kompetencijų sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo. Karjeros specialistų ir mokinių patogumui nagrinėjamų temų dalys pažymėtos atitinkamais simboliais.

Mokytojo knygų paskirtis – padėti planuoti, organizuoti, diferencijuoti ir individualizuoti  mokinių ugdymo karjerai procesą dirbant su mokiniams skirtomis knygomis ir užduotimis bei teikti ugdymo procesui reikalingos papildomos medžiagos. Kiekvienoje su mokinio knygos tema susietoje temoje atskleidžiama ugdomos karjeros kompetencijos esmė, aptariami ugdymo siekiniai, jų lygmenys ir vertinimo kriterijai, siūlomi šiai kompetencijai ugdyti ir įsivertinti tinkami metodai, akcentuojamos nepamokinės ugdomosios veiklos (pvz., profesinis veiklinimas, neformalaus ugdymo užsiėmimai ir kt.). Mokytojui skirtose knygose taip pat patariama, kaip rasti integracinių ryšių ugdymo karjerai dalyko viduje bei tarp dalykų, aptariamos su tema susijusios užduotys, pateikiama alternatyvių užduočių, kurias rekomenduojama atlikti klasėje.

Mokinio knygų paskirtis – padėti jiems geriau pažinti save ir savo aplinką, tyrinėti karjeros galimybes, kelti tikslus ir planuoti savo veiklas, vyresniesiems mokiniams – tikslingai pasirinkti mokymosi sritį, susidaryti karjeros planą ir pasirengti jį įgyvendinti, savarankiškai ugdytis karjeros kompetencijas, įsivertinti savo pasiekimus.

Visi leidiniai parengti įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotą  projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“. Mokslinė leidinių vadovė – Kauno technologijos universiteto profesorė Vilija Stanišauskienė. Autorių komandą sudarė ilgametę patirtį ugdymo karjerai srityje turintys specialistai: praktikai ir teoretikai. Planuojama, kad gegužės mėn. karjeros specialistams bus organizuojami nuotoliniai susitikimai su šių metodinių priemonių autoriais. Jie dalysis savo patarimais ir rekomendacijomis, kaip įdomiai, įtraukiančiai ir kūrybiškai naujausią ugdymo karjerai turinį integruoti į užsiėmimus su mokiniais.

 

 

Dalintis: