Tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti darbo pasaulio galimybes, darbų ir profesijų įvairovę.


Mokinio pasiekimai

Aptaria, ką ir kodėl žmonės dirba. Pažįsta ir įvardija darbo formas, veiklų ir profesijų įvairovę, domisi savo šeimos narių ir artimųjų profesijomis.

Aktualumas

Kad karjeros sprendimai būtų kokybiški, turime gebėti tinkamai atsirinkti ir apdoroti mus pasiekiančią informaciją apie karjeros galimybes, suprasti, kas yra profesija, darbo vieta, organizacija (Akudovičiūtė ir kiti, 2007). Tinkamas profesijos pasirinkimas – ne tik materialinė gerovė ar visuomeninio statuso turėjimas, tačiau ir dvasinis pasitenkinimas, galimybė realizuoti save ir dirbti darbą, kuris teikia moralinį pasitenkinimą. Kiekvienas žmogus turi teisę rinktis profesiją, kuri jam patinka, net jei ji nėra paklausi ar „prestižinė“ darbo rinkoje, tačiau atitinka individualius žmogaus gebėjimus, pomėgius ir lūkesčius. Teisingai pasirinkti profesiją – reiškia surasti savo vietą gyvenime. Šiuo tikslu mokiniai jau nuo mažens supažindinami su karjeros veiklomis ir profesijų įvairove, palaipsniui plečiant ir gilinant žinias apie darbo pasaulį.

Su tema susijusios sąvokos, teorijos

Ugdant karjerai 1–4 klasės mokinius, svarbūs trys turinio elementai: darbas, karjera ir profesija. Kiti su darbo pasaulio galimybių, įvairovės ir kaitos pažinimo kompetencija susiję elementai (darbo pasaulio ir profesijų kaitos tendencijos, karjeros sričių klasifikacija ir kt.) nagrinėjami pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenyse.

Svarbu, kad pradinių klasių mokiniai mokėtų apibūdinti ir teisingai vartotų darbo, karjeros ir profesijos sąvokas.

Darbas – žmogaus sąmoninga veikla, skirta jo poreikiams tenkinti, reikalingoms materialinėms vertybėms gaminti ir paslaugoms teikti (Gatautis, Gudauskas ir kt., 2008). Visose kultūrose darbas sudaro ekonominės sistemos, kuri susideda iš institucijų, gaminančių prekes ir siūlančių paslaugas, pagrindas.

Karjera – seka įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų, kylančių iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimančių asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus (Stanišauskienė, 2016). Svarbu suprasti, kad plačiąja prasme karjera yra daugiau nei visuma mokamų darbų, asmens turėtų per jo gyvenimą. Tai taip pat ir savarankiškas rengimasis veiklai, ir savirealizacija, atliekant įvairius socialinius vaidmenis. Šiuolaikinė karjera netapatinama su profesija. Profesija paprasčiausiai yra kontekstas, kuriame rutuliojasi individo karjera. Juolab kad nuolat kintančiame šiandienos darbo pasaulyje žmogus savo karjeros kelyje retai teapsiriboja viena profesija. Jų šiuolaikinio žmogaus gyvenime yra ne viena, o dvi ar kelios, geriausiai atitinkančios konkretaus jo gyvenimo etapo interesus ir galimybes.

Profesija – tai žmogaus atliekamas darbas, o ne jo turimas išsilavinimas ar kvalifikacija (Lietuvos profesijų klasifikatorius LPK 2012). Tai – darbinės veiklos rūšis, kuriai reikia specialaus pasirengimo ir kuri yra asmens pragyvenimo šaltinis (Jonuškienė, 2018).

Pasak Porfeli, Hartungo ir Vondraceko (2008), supratimas apie profesiją formuojasi gana anksti. Būtent vaikystės laikotarpiu besiformuojantys gebėjimai ir lūkesčiai tampa profesinės karjeros pamatu.

Jie taikys tinkamus raktinius žodžius, kad galėtų ieškoti informacijos apie savo svajonių darbą.

Pamoką siūloma pradėti inscenizacija: mokytojas įeina į klasę nešinas didinamuoju stiklu, užsidėjęs skrybėlę ir akinius nuo saulės. Prasidėjus užsiėmimui, netardamas nė žodžio mokiniams, mokytojas apžiūrinėja klasę, tarsi ieškodamas kokių nors užuominų.

Užsiėmimą vedančiam mokytojui iš turimų popierių šūsnies „netyčia“ iškrenta du lapai, kuriuose užrašyta: „Darbas“ ir „Profesija“. Jiems iškritus, liūdesio apimtas mokytojas kreipiasi į mokinius:

– Tssss... (prideda pirštą prie lūpų). Nieko nematėte? Tikrai? O gaila...
– Turiu užduotį išsiaiškinti, kas yra, kuo žmonėms svarbus „Darbas“ ir „Profesija“.
Tačiau vienam tai padaryti – nelengva užduotis... Padėsite? Puiku! Pamėginkime kartu rasti atsakymus į šiuos klausimus.

Mokytojas kabina lentoje du atspausdintus didinamuosius stiklus su užrašais „Darbas“ ir „Profesija“ ir klausia mokinių: Ką apie tai jau žinote? Kaip tai suprantate? Kada ir su kuo esate apie tai kalbėję?

Temos nagrinėjimo nuoseklumas išreiškiamas klausimų eile:
1) Kas yra darbas ir kodėl jis reikalingas?
2) Kas yra profesija, ko reikia profesijai įgyti?
3) Profesijos šalia mūsų (šeimoje, mokykloje, bendruomenėje). Kodėl jos mums svarbios?

1) Aptariant, kas yra darbas ir kodėl jis reikalingas, rekomenduojama taikyti diskusijos metodą. Analizuodami mokinio temoje pateiktą paveikslėlį, mokiniai išsiaiškina, kad darbas yra fizinių ar protinių pastangų reikalaujanti veikla.

Akcentuojama, kad ne visos mūsų atliekamos veiklos yra darbai. Ko reikia, kad veikla taptų darbu? Svarbu, kad veikla būtų naudinga ne tik mums patiems, bet ir kitiems žmonėms, bendruomenei.

Atliekama skaitmeninė užduotis „Mėgstama veikla ar darbas“, kurios tikslas – atpažinti mėgstamas veiklas ir darbus. Mokiniai, atlikdami užduotį, įvertina, kuri veikla yra darbas, o kuri – ne. Analizuojama, kodėl ne visas mūsų veiklas galime pavadinti darbu, aptariama, kokias veiklas mokiniai atlieka ir kokius darbus dirba būdami įvairių bendruomenių nariais.

Užduotis: Mėgstama veikla ar darbas


Galima pažaisti žaidimą „Atspėk, ką aš darau?“, kuris skatina mokinius sugalvoti kuo daugiau galimų darbų artimiausioje jų aplinkoje (namie ir mokykloje) bei aptarti tų darbų reikšmę ir svarbą bendruomenės gyvenime. 

Aptariant mokinio knygoje pateiktas patarles, svarbu su mokiniais išsiaiškinti, ko šios patarlės moko. Kodėl jos pasiekė mūsų laikus? Kokia senolių išmintis jose užkoduota? Ar ji aktuali ir šiais laikais?

Mokiniams galima duoti atspausdintą laikrodžio ciferblatą ir paprašyti jų pagalvoti apie kiekvieną dieną dažniausiai vykdomas veiklas. Jas mokiniai gali nupiešti arba iškirpti iš nereikalingų laikraščių, žurnalų, sukurdami savo atliekamų veiklų, darbų koliažą. Sukurtus darbus būtina aptarti.

2) Gilinantis į klausimą, kas yra profesija ir ko reikia profesijai įgyti, mokiniai kviečiami papasakoti, kokių žino profesijų, aptarti, ką veikia įvairių profesijų atstovai ir ko reikia, norint įgyti profesiją.

Atliekama skaitmeninė užduotis „Mėgstama veikla ir profesija“, kurios tikslas – išsiaiškinti, kodėl renkantis profesiją svarbu atsižvelgti į savo polinkius. Užduoties metu mokiniai susipažįsta su įvairiomis vaikų mėgstamomis veiklomis, jas susieja su profesijomis, kuriose tos veiklos dominuoja arba yra aktualios. Aptariama, kokio mėgstamo darbo kiekvienas norėtų.

Užduotis: Mėgstama veikla ir profesija


Rekomenduojama pažaisti žaidimą „Kas įvardins daugiau veiksmų“. Šis žaidimas turtina mokinių žinias apie įvairių profesijos atstovų atliekamas veiklas, gilina mokinių profesinių veiklų pažinimą, padeda išsiaiškinti, kodėl ir kuo viena ar kita veikla yra svarbi tam tikros profesijos atstovui.

Galima pažaisti „Darbų domino“ (2.5 priedas). Kiekvienam profesijos aprašui reikia rasti tinkamą paveikslėlį.

3) Nagrinėjant potemę „Profesijos aplink mus (šeimoje, mokykloje, bendruomenėje). Kodėl jos mums svarbios?“, atliekama skaitmeninė užduotis „Įvairių profesijų žmonės ir jų atliekami darbai“. Užduoties tikslas – supažindinti su įvairių profesijų atstovais ir jų atliekamais darbais. Mokiniai išmoksta atpažinti profesijas iš jų apibūdinimo, veiklų aprašymo ir vaizdinio pristatymo. Aptariama, kodėl reikia mokėti atlikti tam tikrus darbus, jei nori pasirinkti norimos profesijos karjeros kelią.

Galima pažaisti žaidimą „Atspėk, kokia tavo profesija“. Šis žaidimas plečia mokinių socialinės aplinkos pažinimą, sudaro galimybę supažindinti mokinius su jų artimiausioje aplinkoje esančiomis profesijomis ir stiprinti jų suvokimą, kuo viena ar kita profesija yra svarbi ir naudinga jų miesto (gyvenvietės) bendruomenei.

Užduotis: Įvairių profesijų žmonės ir jų atliekami darbai

 

Rekomenduojama pažaisti žaidimą „Karjera pagal abėcėlę“. Šis žaidimas stiprina mokinių supratimą apie profesijas ir toms profesijoms reikalingas žmogaus savybes.

Pamokos pabaigai galima perskaityti Bruno Ferrero istoriją „Keistas jaunuolis“ (2.6 priedas), akcentuojant, kaip svarbu kiekvieną atliekamą darbą padaryti kuo geriau.

Pritaikymas

Esi puikus detektyvas! Tęsk tyrimą – kokias profesijas pasirinko tavo tėveliai ir pažįstami? Kodėl mums tos profesijos svarbios? Kas nutiktų bendruomenėje, jei šių profesijų nebeliktų? (Mokiniai gali atsakinėti po vieną arba, padirbėję grupėje, pristatyti grupės nuomonę klasės draugams.)

Mokytojas gali būti pasiruošęs savo miesto (gyvenvietės) žemėlapį, kuriame būtų išryškintos jame esančios įmonės ir įstaigos. Su mokiniais galima aptarti, kokių profesijų atstovai jose dirba. Kuo tai svarbu ir reikšminga bendruomenei.

Su mokiniais (iš lego ar kitų kaladėlių, dėžučių ir pan.) galima kurti ir statyti miestą su įvairiausiais namais, parduotuvėmis, garažais ir poilsio erdvėmis. Tuo metu galima kalbėtis apie skirtingus vaidmenis, kuriuos žmonės atlieka šiose vietose: biuruose, parduotuvėse, kino teatre, universitete, mokykloje, traukinių stotyje, oro uoste, vaikų darželyje.

Per dailės pamokas galima aptarti ir iliustruoti patarles „Darbas žmogų puošia“, „Darbymety ir akmuo kruta“, „Verkia duonelė tinginio valgoma“.

 

Refleksija

Pamoka užbaigiama mokinių komentarais: kiekvienas mokinys pasako vieną labiausiai įsiminusį dalyką, kurį sužinojo per pamoką, ir vieną dalyką, kurį dar norėtų sužinoti apie profesijas.

Pamokos tęstinumui išsaugoti galima naudoti pratimą „Gerų darbų sąrašas“. (27 priedas). Mokytojas sako: „kad mūsų aplinkoje būtų daugiau teigiamų emocijų ir gerumo, užsikrėskime gerų darbų liga. Nepamirškime, kad didžiausia ir gražiausia dovana – mūsų gerumas ir rūpinimasis vienas kitu.“ Iš mokiniui pateiktų gerų darbų sąrašo jis gali išsirinkti 1–2 darbus, kuriuos šiandien atliks artimiausiems žmonėms. Kitą dieną galima aptarti mokinių patirtis.

Pokalbis, vaidinimas, situacijų aptarimas.

 

Žaidimas „Atspėk, ką aš darau?“


Tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi įvairiomis darbinėmis veiklomis, ugdyti jų dėmesį.


Žaidimo eiga: Mokytojas ir mokiniai susikibę rankomis sustoja ratu. Vienas mokinys į rato vidurį. Stovintys rate mokiniai sako:

Pasvajok, pagalvok,
Ką veiki – pademonstruok!!!


Mokinys, stovintis rate, sugalvoja kokio nors darbo veiksmą ir jį mėgdžioja ne tik judesiais, bet ir (jei įmanoma) skleisdamas įvairius garsus (pavyzdžiui, siurbia grindis, kala plaktuku, pjauna, vairuoja automobilį, plauna, nešasi kibirą vandens, šluosto veidrodį, kapoja medieną, mala mėsmale ir pan.).

Rate stovintys mokiniai kartoja veiksmą ir bando jį atspėti. Pirmas mokinys, atspėjęs veiksmą, keičiasi su veiksmą demonstravusiu mokiniu.

 

Žaidimas „Kas įvardys daugiau veiksmų“


Žaidimo veiksmai: mesti ir gaudyti kamuolį.


Žaidimo eiga: Prieš žaidimą mokytojas trumpai paaiškina vaikams žaidimo taisykles:

Aš esu mokytojas. Tai mano profesija. Linos mama gydo ligonius. Ji yra gydytoja.
Tai – jos profesija. Kaip manote, ką gydytoja dirba kiekvieną dieną?


Ir mokytojas meta kamuolį pirmam mokiniui. Mokinys vardija, ką dirba gydytoja. Jei nežino – perduoda kamuolį kitam mokiniui. Jei daugiau niekas nebegali papildyti klasės draugų, kamuolį grąžina mokytojui.

 

Mokytojas sugalvoja naują profesiją:

Kaip manote, kokia Astos, ruošiančios mums pietus, profesija?

Mokiniai atsako:

Virėja.

Mokytojas:

O ką virėjas dirba? (ir meta kamuolį vienam iš mokinių. Mokinys atsako. Jei nežino – perduoda kamuolį draugui).


Mokytojas vardija vaikams žinomas profesijas: auklė, vairuotojas ir t. t. Mokiniai prisimena, ką šių profesijų žmonės dirba.

 

Žaidimas „Atspėk, kokia tavo profesija“

 

Kiekvienam žaidėjui ant nugaros priklijuojamas užrašas, kokios profesijos atstovas jis yra (kepėjas, mokytojas ir pan.). Žaidimo tikslas – išsiaiškinti, kas toks esi. Tam, kad išsiaiškintum, reikia eiti prie kitų žaidėjų ir užduoti jiems klausimus. Į klausimus žaidėjai gali atsakyti tik „Taip“ arba „Ne“.

 

Žaidimas „Karjera pagal abėcėlę“


Mokiniai pasikeisdami pasako po profesiją, kuri prasideda iš eilės sekančia abėcėlės raide. Ištarus profesijos pavadinimą, visi kartu aptarkite tris įgūdžius ar asmenines savybes, kurių reikėtų žmogui, pasirinkusiam šią profesiją.


Pavyzdžiui:
A – architektas – kruopštus, gražiai piešia, atidus...
B – buhalteris – turi gerai mokėti matematiką, gebėti spręsti problemas, logiškas...
D – dantistas – dėmesingas, moka gydyti dantis, kantrus...

Išsiaiškinkite kelis darbus, kuriais domisi Jūsų mokiniai, ir pakvieskite tų profesijų atstovus į klasę pakalbėti apie savo darbą.

Kitą kartą su mokiniais lankydamiesi muziejuje, vietiniame parke, sporto, mokslo ar aplinkosaugos centre, papasakokite apie ten dirbančių žmonių darbą. Galite aptarti, kokių žinių ir įgūdžių gali prireikti, norint sukurti meno kūrinį, užauginti sodą ar įrengti žaidimų aikštelę.

Žiūrėkite mokomąsias vaikų televizijos laidas ir kartu skaitykite knygas, kad rastumėte galimybių susipažinti su profesijomis.

Pasigaminkite ir naudokite žaidimo priemonę – „Profesijų kauliuką“ (2.8 priedas). Nusispalvinkite, išsikirpkite, susilankstykite ir žaiskite drauge su vaikais! Ridendamas kauliuką mokinys gali įvardyti, kokia profesija atverstame paveikslėlyje užkoduota, kokių asmeninių savybių, gebėjimų tos profesijos atstovui reikia.

Galima pažaisti „Darbų dėlionę“ (2.9 priedas), kuri padės mokiniams įtvirtinti, kokioje įstaigoje dirba tam tikrų profesijų atstovai.

  • 3–5 sakiniais nusako, kokius darbus namie ir mokykloje dirbti smagiausia, paaiškina, kodėl tai patinka.
  • Savais žodžiais papasakoja, ką ir kodėl norėtų dirbti užaugęs.
  • 5–7 sakiniais pakomentuoja, kodėl reikalingos įvairios profesijos.
  • Paaiškina, kodėl svarbu, kad žmonės gerai dirbtų pasirinktus darbus.

Filmai apie profesijas: Nuoroda

Profesijų kortelės (Android platforma). Programėlėje yra 24 nupieštos ir įgarsintos skirtingos profesijos. Šią mokomąją programėlę galima naudoti kartu su tėvais, taip skatinant ir didinant mokinių susidomėjimą profesijomis: Nuoroda

Jei mokytojas šį užsiėmimą norėtų integruoti su užsienio (anglų kalbos) pamoka, tiktų vaizdo įrašas „Atspėk profesiją iš užuominų“: Nuoroda

Jei mokytojas šį užsiėmimą norėtų integruoti su užsienio (anglų kalbos) pamoka, tiktų žaidimas, įtvirtinantis profesijų pavadinimus. Po žaidimo galima aptarti, ką kurios profesijos atstovas veikia: Nuoroda

 

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: