Tikslas

Padėti mokiniams argumentuoti bendrųjų kompetencijų svarbą karjeros sėkmei, plėtoti problemų sprendimo ir komandinio darbo kompetencijas.


Mokinio pasiekimai

Plėtos ir taikys karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas siekdamas realizuoti savo asmeninę viziją ir įgyvendinti karjeros planą.

Aktualumas

Karjeros sėkmė šiuolaikiniame darbo pasaulyje priklauso nuo asmens turimų kompetencijų. Nors konkrečiai profesinei veiklai reikalingos žinios ir gebėjimai išlieka aktualūs, vis labiau akcentuojama bendrųjų kompetencijų būtinybė. Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijoje „Dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų“ (2018) teigiama, kad bendrosios kompetencijos reikalingos „kiekvieno asmens asmeniniam pasitenkinimui ir vystymuisi, įsidarbinimui, socialinei įtraukčiai, darnaus gyvenimo būdui, sėkmingam gyvenimui taikiose visuomenėse, gebėjimui gyventi rūpinantis sveikata ir aktyviam pilietiškumui“.

Ugdant karjerai 9-12 klasėse akcentuojamos kūrybiško problemų sprendimo ir komandinio darbo kompetencijos, pabrėžiama šių kompetencijų reikšmė visose karjeros srityse.

Su tema susijusios sąvokos, tyrimų rezultatai

Ugdant karjerai 9–12 klasių mokinius, svarbūs trys šios temos turinio elementai: 1) bendrųjų kompetencijų samprata ir sandara, 2) kūrybiškas problemų sprendimas, 3) komandinis darbas.

Pasaulio ekonomikos forumas paskelbė savo prognozes apie 10 būtinų įgūdžių, kurių darbuotojams ir organizacijoms prireiks ateityje (World Econimic Report, 2020). Akcentuojamas analitinis mąstymas ir novatoriškumas, mokymas ir mokymasis, kompleksinis problemų sprendimas, kritinis mąstymas ir analizė, lyderystė ir socialinė įtaka, technologijų naudojimas, atsparumas stresui ir adaptyvumas, problemų sprendimas. Tai bendrosios kompetencijos, kurios apibrėžiamos kaip žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir vertybinės nuostatos, reikalingos darbuotojui bet kurioje karjeros srityje.

Ugdant karjerai 9-12 klasių mokinius, iš plataus bendrųjų kompetencijų sąrašo išskiriamos dvi – kūrybiško problemų sprendimo ir komandinio darbo. Streso valdymo ir laiko planavimo kompetencijoms daugiau dėmesio skiriama 5-8 klasėse.

Kūrybiškas problemų sprendimas – sprendimas apjungiant du skirtingus mąstymo modelius: vadybinį, sisteminį požiūrį į procesą ir kūrybišką, laisvą idėjų generavimą. Pasak T. Amabile (1998), kūrybiškumas gimsta kompetencijos, kūrybinio mąstymo įgūdžių ir motyvacijos sąjungoje. Kūrybiškumas negali egzistuoti be žinių, nes jis grindžiamas giliu situacijos suvokimu. Kūrybiškai sprendžiant su karjera ir kitomis gyvenimo sritimis susijusias problemas, lavinami informaciniai, analitiniai, kūrybiniai, vadybiniai ir kiti įgūdžiai.

Komandinio darbo kompetencija – viena iš labiausiai darbdavių pageidaujamų bendrųjų kompetencijų. Neretai komandinis darbas tapatinamas su darbu grupėje, tačiau tai nėra tapatu. Grupė suprantama kaip žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis, bendra veikla, interesai, priklausymas vienai organizacijai. O komanda – tik ta kartu dirbančių žmonių grupė, kurioje visų asmenų buvimas yra būtinas bendram tikslui pasiekti. Komandinio darbo kompetencijos ugdomos formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemoje praktiškai vykdant komandinius projektus, tačiau taip pat svarbu suteikti būtinų žinių apie komandos dinamiką, vaidmenis ir kt.

Su mokiniais perskaitoma A. Einšteino mintis:

„Problemos suformulavimas yra kur kas svarbiau nei jos sprendimas, kuris gali būti tiesiog matematinių ar praktinių įgūdžių klausimas. Naujų klausimų kėlimas, naujų galimybių aptikimas, senų problemų matymas naujai – visa tai reikalauja lakios vaizduotės ir leidžia mokslui žengti tuos svarbius žingsnius į priekį.“

Mokiniai kviečiami diskutuoti, kaip šią A. Einšteino mintį galima pritaikyti mąstant apie karjerą šiandieniniame darbo pasaulyje.

Temos nagrinėjimo nuoseklumas išreiškiamas potemių eile:
1) Bendrosios kompetencijos darbe;
2) Kūrybiškas problemų sprendimas;
3) Komandinis darbas.

1) Analizuojant potemę „Bendrosios kompetencijos darbe“, pakartojama kompetencijos samprata, atskleidžiama bendrųjų kompetencijų esmė, analizuojamos 9 bendrosios kompetencijos, ryškinant jų reikšmę bet kurioje veiklos srityje.

Atliekama skaitmeninė užduotis „Mano bendrosios kompetencijos“, kuri skirta įvertinti savo bendrąsias kompetencijas ir numatyti jų tobulinimo būdus.

Užduotis: Mano bendrosios kompetencijos


2) Potemė „Kūrybiškas problemų sprendimas“ skirta ugdyti problemų sprendimo kompetenciją. Su mokiniais aptariamas kūrybiško problemų sprendimo modelis, akcentuojamas kūrybiškas mąstymas, išbandomi kūrybiško mąstymo metodai.

Atliekama skaitmeninė užduotis „Volto Disnėjaus metodas“, skirta susipažinti su vienu iš kūrybinio mąstymo būdų, kuriant tobulos mokyklos koncepciją.

Užduotis: Volto Disnėjaus metodas


Apibendrinant potemę atliekama skaitmeninė užduotis „Kūrybiškas problemos sprendimas“.

Užduotis: Kūrybiškas problemos sprendimas


3) Nagrinėjant potemę „Komandinis darbas“, analizuojami komandinės veiklos ypatumai, ryškinami skirtumai tarp darbo grupės ir komandos. Akcentuojama, kad efektyviausiai dirba nedidelės (3–8 narių) komandos, kuriose yra skirtingus vaidmenis galinčių atlikti žmonių. Susipažinimui su vaidmenų komandoje įvairove skirta skaitmeninė užduotis „Komandos narių vaidmenys“. Ji padės mokiniams perprasti M.Belbino aprašytus 9 komandos narių vaidmenis ir nustatyti, kuris vaidmuo dera su jų asmenybėmis.

Rekomenduojama pažaisti komandinį žaidimą „Dėlionė užrištomis akimis“, kuris akivaizdžiai parodo, kaip kartu veikiantys žmonės yra susiję, o darbo rezultatas priklauso nuo bendrų pastangų ir susiderinimo.

Atliekama skaitmeninė užduotis „Komanda ar grupė?“, kuri padeda geriau suprasti komandinio darbo požymius.

Užduotis: Komanda ar grupė?

Pritaikymas

Mokiniai mokymosi ir laisvalaikio veiklose nuolat taiko ir tobulina problemų sprendimo, komandinio darbo kompetencijas.

Galima mokiniams skirti užduotį pasikalbėti su dirbančiais ar studijuojančiais žmonėmis apie jų turimas kompetencijas. Ką jie mano apie bendrąsias kompetencijas? Kaip jos pritaikomos jų darbe ar studijose?

 

Refleksija

Mokiniai įvardija, ką naujo sužinojo, ko išmoko per pamoką, ką ketina taikyti kasdien.

Pokalbis, diskusija, darbas grupėmis, vaidmenų žaidimai.

Temą „Bendrosios kompetencijos karjeros sėkmei“ galima integruoti į klasės valandėlę, dorinio ugdymo (etikos) pamokas

 

Užduotis „Dėlionė užrištomis akimis“

 

Tikslas – tobulinti mokinių komandinio darbo gebėjimus.
 

Grupės dydis – 8–16 mokinių.

 

Užduoties atlikimo laikas – 20 minučių (5 minutės – užduoties instrukcijai paskelbti, 3 minutės – užduočiai atlikti, 10 minučių – refleksijai).

 

Reikalingos priemonės: stalas, akių raiščiai (1 komandai 4 raiščiai), didelė 8–12 detalių dėlionė, laikmatis.
 

Užduoties atlikimo eiga

Mokiniai suskirstomi į komandas po 8. 4 komandos nariams užrišamos akys, kiti 4 gali matyti. Visi komandos nariai sustoja aplink stalą, ant kurio išdėliotos ir sumaišytos dėlionės dalys. Mokiniai informuojami, kad rankomis liesti, sukinėti ir sujungti detales gali tik tie nariai, kurių akys užrištos.
 

Matantys mokiniai turi teisę duoti nurodymus (kokiu būdu duos nurodymus, ko klausys, komandos nariai nusprendžia patys).
 

Dėlionei sudėti skiriamos 3 minutės. Jei komanda to nepadaro laiku, jai leidžiama dirbti toliau, kol sėkmingai pabaigs.
 

Kai komanda sudeda dėlionę, mokiniai drauge aptaria:

  • Kaip jautėsi duodami nurodymus?
  • Kaip jautėsi vykdydami nurodymus?
  • Kas buvo sudėtingiausia?
  • Ar jautė, kad 3 minutės yra trumpas laiko tarpas užduočiai atlikti?
  • Ar sudėtinga įvykdyti nurodymus, kai nematai, ką darai?

Kiti tos pačios užduoties atlikimo variantai

Vykdant šią užduotį, galima keisti komandos narių užrištomis akimis skaičių – vietoje 4 palikti tik 2 narius. O kitiems komandos nariams sukurti pasakomų žodžių limitą: ,,Tik 3 žodžiai duodant nurodymą“. Tada ši užduotis užims daugiau laiko, nes bus sunkiau sudėti dėlionę.

 

Mokytojas stebi, kad mokiniai laikytųsi instrukcijų.

 

Įdomu stebėti, kaip skirtingos komandos pasiskirsto užduotimis, todėl galima pasižymėti kelias pastabas apie komandos susitarimą.

 

Aptarimas. Mokytojas, aptardamas užduoties rezultatus, primena pagrindinius komandinio darbo principus. Ši užduotis leidžia mokiniams praktiškai išbandyti, kaip reikia greitai pasiskirstyti ir atlikti veiklas, duoti nurodymus, drauge siekti bendro tikslo. Aptarta patirtis tiesiogiai siejama su projektinio darbo galimybe.

Kūrybiško problemų sprendimo ir komandinio darbo kompetencijų ugdymui ir šių kompetencijų sąsajai su karjera itin palankios yra neformalaus ugdymo aplinkos.

  • Paaiškina bendrųjų kompetencijų reikšmę karjeros sėkmei.
  • Geba kūrybiškai spręsti problemas.
  • Paaiškina 5–6 komandos požymius.
  • Apibūdina komandos narių vaidmenis.
  • Bendradarbiauja mokymosi ir popamokinėse veiklose.

Pasaulio ekonomikos forumo išryškintos ateities kompetencijos: Nuoroda

 

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: