Tikslas

Aptarti adaptacijos naujoje karjeros aplinkoje etapus ir išorinės paramos galimybes bei asmeninio konkurencingumo svarbą karjeros įgyvendinimui.


Mokinio pasiekimai

Sėkmingai pereis į naują karjeros aplinką ir įsitvirtins joje.

Aktualumas

Darbuotojų adaptacijos procesas yra dvipusis. Iš vienos pusės, tas faktas, kad asmuo pradėjo dirbti organizacijoje, rodo jo atsakingus ir užtikrintus sprendimus, grįstus savo motyvacija dirbti. Iš kitos pusės, pati organizacija priima tam tikrus įsipareigojimus darbuotojo atžvilgiu, pasamdydama darbuotoją konkrečiam darbui organizacijoje (Dromantaitė, Pokštas, 2014). Asmeninė adaptacija apima savo naujų socialinių vaidmenų priėmimą, mokėjimą suderinti skirtingus socialinius vaidmenis ir suvokti save tinkamai nepriklausomai nuo pokyčių (Suslavičius, 2006).

Adaptacija vyksta visuose žmogaus amžiaus perioduose. Skiriasi jos intensyvumas, kiekybė ir kokybė. Žmogus nuolat susiduria su gyvenimo sunkumais, norėdamas to ar ne, priima aplinkybių jam metamą iššūkį ir nuolat yra priverstas ieškoti pusiausvyros tarp adaptavimosi prie realybės ir savo potencinių galimybių, kurios padėtų įtvirtinti savo individualumą. Adaptacija kaip žmogaus elgesio prisitaikymo prie darbo sąlygų, prie žmonių, prie kolektyvo normų ir jo tradicijų procesas lemia tam tikrų vaizdinių formavimąsi, verčia užimti tam tikrą poziciją. (Juodraitis, 1999). Atėjimas į naują mokymosi įstaigą visuomet yra susijęs su stipriais išgyvenimais, kadangi dažnai tenka keisti ne tik fizinę aplinką, bet taip pat ir savo socialinius kontaktus, bendrauti su kitais žmonėmis, negu iki tol. Manoma, kad mokymosi proceso metu suteikus tinkamą pagalbą, adaptacijos eiga galėtų būti žymiai lengvesnė (Barkauskaitė, Mišeikytė, 2006).

Pamokos pradžioje apibrėžiama adaptacijos sąvoka. Mokinių klausiama: Kaip suprantate šią sąvoką? Kokie galėtų būti gyvūnų adaptacijos naujoje aplinkoje būdai (fiziologinis, psichologinis adaptyvumas ir pan.)? Kokius panašumus įžvelgtume ir žmonių gyvenime? Kaip manote, kokius žingsnius reikia žengti, kad adaptacijos procesas būtų sėkmingas?

Temos nagrinėjimo nuoseklumas išreiškiamas potemių eile:
1) Adaptacijos etapai;
2) Išorinės paramos galimybės;
3) Asmeninio konkurencingumo svarba.

1) Analizuojant potemę „Adaptacijos etapai“ aptariama, ko reikia, kad naujoje darbo ar mokslo vietoje atsidūręs naujokas kuo greičiau prisitaikytų naujoje aplinkoje. Nauja įmonė (mokymo įstaiga) - vadinasi, kiti tikslai, kitokia darbo specifika, tradicijos, galimybės, kita tvarka ir pan. kelia naujam darbuotojui klausimą - kaip viską aprėpti? Potemėje nagrinėjama, kaip įsilieti į naujos organizacijos veiklą ir ką daryti, kad greičiau pritaptumėte naujoje darbo vietoje.

Atliekant užduotį „Naujokai televizijos ir kino filmuose“, mokiniai turi galimybę prisiminti filmus, kuriuose vienas iš personažų yra naujas žmogus mokykloje arba darbo vietoje. Stebėdami ir analizuodami filmų siužetus, mokiniai peržiūrimose ištraukose ieško situacijų, kurios gali būti sutinkamos realiame gyvenime. Aptardami jas, mokiniai ieško galimų sprendimų ir būdų, kurie padėtų kiekvienam naujokui greičiau ir sėkmin giau adaptuotis naujoje darbo (mokymosi) aplinkoje.

Diskusija „Sėkminga adaptacija“ leidžia mokiniams suprasti, kad sėkminga adaptacija darbe priklauso tiek nuo naujo darbuotojo, tiek nuo jį pasitinkančios įmonės ar organizacijos komandos. Sinergija galima tik tuo atveju, jei darbuotojas bus nusiteikęs kokybiškai ir produktyviai dirbti, norės kuo greičiau pritaikyti savo žinias bei sugebėjimus naujame darbe, o darbdavys įtikins jį, kad toks darbuotojas tikrai reikalingas šiai įmonei.

Skaitmeninė užduotis „Pagalba“ padės mokiniams suprasti, kad asmeninių karjeros tikslų realizavime ir spartinant jų asmeninius veiklos pokyčius, gali padėti tam tikroje srityje bespecializuojančios įstaigos ar privatūs paslaugų teikėjai.

Užduotis: Pagalba


Skaitmeninė užduotis „Artūro istorija“ padės mokiniams suprasti prisitaikymo naujoje aplinkoje svarbą ir ugdys suvokimą, kad ne tik profesinės kompetencijos, bet ir kolegų palaikymas padės efektyviai atlikti deleguotas užduotis.

Užduotis: Artūro istorija


2) Potemėje „Išorinės aplinkos galimybės“ teikiami patarimai, kas galėtų padėti, rasti tinkamą darbą arba nemokamai pasikelti kvalifikaciją įvairiose profesinėse srityse. Norėdami rasti darbą, turime išbandyti skirtingas darbo paieškos strategijas, peržiūrėti įvairias darbo paieškų platformas, pasižvalgyti aktualios informacijos ir galimybių ne tik internete, bet ir realioje aplinkoje.

3) Gilinantis į potemę „Asmeninio konkurencingumo svarba“, plėtojama mintis, kad dėl technologijų pažangos konkurencija bei kiti veiksniai keičia specialistų bei jų kompetencijų paklausą. Norėdami išlikti darbo rinkoje, turime suprasti, kad kiekvienam svarbu sukurti sau tinkamą nuolatinio mokymosi strategiją, būti iniciatyvūs, prisiimantys atsakomybę už save bei savo komandą, t. y. ugdytis tuos įgūdžius, kurie suteikia konkurencingumą darbo rinkoje.

Mokiniai, atlikdami skaitmeninę užduotį „Tarnybinis etiketas“, supras, kad svarbu išmanyti tarnybinį etiketą. Tai padeda išvengti keblių situacijų ir saugiau jaustis oficialioje darbo aplinkoje.

Užduotis: Tarnybinis etiketas


Skaitmeninė užduotis „Tinkama reklama“ padės mokiniams ne tik prisiminti prieš tai buvusias mokymo(si) temas, bet ir mokys analizuoti pateiktą simuliaciją bei suvokti, kaip kandidatų elgesys ir pastangos pirmosiomis darbo dienomis lemia asmeninių karjeros tikslų ir adaptavimosi konkrečioje įmonėje (organizacijoje ir pan.) bei asmeninių karjeros tikslų realizavimo sėkmę.

Užduotis: Tinkama reklama

Pritaikymas

Rekomenduojama mokiniams organizuoti susitikimus su darbdaviais ar įdarbinimo portalų, užimtumo tarnybos, karjeros centrų specialistais ir surengti diskusijas „Darbuotojas, kurio laukia XXI a. darbdavys“, kurių metu bus aptariami šiuolaikinio darbuotojo konkurencingumo ypatumai.

Pažintinių ir patirtinių profesinio veiklinimo vizitų metu galima su įmonių (organizacijų) atstovais ar vadovais aptarti pagrindines adaptacijos problemas, su kuriomis dažniausiai susiduria pas juos įsidarbinantys žmonės, ir kokias naujų darbuotojų adaptacijos palengvinimo programas jie savo įmonėse yra sukūrę ir taiko praktikoje.

 

Refleksija

Atlikę skaitmeninę užduotį „Pasiruošt! Dėmesio!“, mokiniai dar kartą prisimins pamokoje išnagrinėtą medžiagą, įvertins savo pasiruošimą darbo rinkos keliamiems reikalavimams.

Užduotis: Pasiruošt! Dėmesio!

Pokalbis, diskusijos, darbas grupėse, vaizdo medžiagos peržiūra ir aptarimas, interviu metodas.

Užduotys / žaidimai

 

Diskusija „Naujokai televizijos ir kino filmuose“

 

Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams aptarti adaptacijos naujoje mokymosi aplinkoje kelius ir patirtį, sugretinant ją su televizijos ir kino filmų vaizduojama naujokų patirtimi.
 

Tikslinė grupė – 9–12 klasių mokiniai.
 

Grupės dydis – 5–30 mokinių.
 

Užduoties atlikimo laikas: 30–60 min. diskusijai (priklausomai nuo mokinių skaičiaus). Pasiruošimas diskusijai gali vykti nuo 3 iki 7 dienų. Mokiniai jau turėtų žinoti sunkumus, su kuriais susiduria žmonės, pereidami iš vienos mokymosi aplinkos į kitą. Jie savarankiškai turi pasirinkti televizijos ar kino filmus, vaizduojančius naujoko adaptaciją mokymo institucijoje.
 

Galimi filmai analizei:

 • Pusryčių klubas (The Breakfast Club) JAV. 1985
 • Išmuštieji iš vėžių (Dazed and Confused) JAV, 1993
 • Naujokė (Mean Girls), JAV, 2004
 • Užsispyrėlė (Stick It) JAV, 2021

Reikalingos priemonės: Kompiuteris, multimedia projektorius filmų ištraukoms rodyti.

 

Reikalavimai užduoties atlikimo vietai (aplinkai): erdvi patalpa, kėdės diskusijos dalyviams sustatomos U raidės forma.

 

Užduoties atlikimo eiga

1 etapas – pasirengimas diskusijai. Mokytojas informuoja, jog mokiniai turi 7 dienas, per kurias pasirengs diskusijai „Naujokai televizijos ir kino filmuose“. Mokiniai turi pasirinkti filmus, kuriuose aiškiai parodoma naujoko pirmosios dienos naujoje mokymosi aplinkoje. Jei nori, mokiniai gali pasiruošti filmo ištraukas, kurias norės demonstruoti diskusijos metu.
 

2 etapas – diskusija. Mokiniai pasirenka vietas ir susėda. Mokytojas trumpai pristato temą – perėjimą į naują mokymosi aplinką. Primenama, kad daugybėje filmų ir serialų galima pamatyti pirmuosius žingsnius naujoje mokymosi aplinkoje. Siūlomi šie diskusijos klausimai:

 • Kaip dažniausiai vaizduojami naujokai, ateinantys į naują mokymo aplinką?
 • Kaip į naujokus filmuose reaguoja senbuviai?
 • Kokiomis savybėmis pasižymi filmuose vaizduojami naujokai? Ko jiems trūksta?
 • Kaip mokiniai mano, kiek realūs yra filmų personažai? Kas nutiktų, jei tokius naujokus perkeltume iš televizijos ekrano į mokyklą?

Stebėsena. Mokytojas akcentuoja pasiruošimo diskusijai svarbą, stebi mokinius diskusijos metu.
 

Vertinimas. Formuojamasis vertinimas, grįžtamasis ryšys suteikiamas žodžiu. Mokiniai taip pat komentuoja, dalijasi mintimis apie draugų atrinktas ištraukas ir išsakytas mintis.

 

Aptarimas. Aptardamas užduoties rezultatus, mokytojas primena, kad atėjimas į naują vietą, pritapimo procesas yra psichologiškai sudėtingas. Adaptacijos laikotarpiu žmogų gali veikti patys įvairiausi veiksniai, netgi smulkmenos, todėl kantrybė ir atidumas tampa labai svarbūs. Adaptacijos naujoje vietoje procesas siejamas su asmens karjera, pabrėžiant žmogaus asmeninę atsakomybę ir pozityvumą. Mokytojas primena, jog nuo to, kaip greitai prisitaikoma naujoje aplinkoje, gali priklausyti karjeros plano įgyvendinimo laikas, mokymosi ir profesinės veiklos pokyčiai.

 

Diskusija „Sėkminga adaptacija“

 

Tikslas – Skatinti mokinių pažinimą ir domėjimąsi adaptacijos naujoje darbo vietoje veiksniais.
 

Tikslinė grupė – 9–12 klasių mokiniai.
 

Grupės dydis – 15–30 mokinių.
 

Užduoties atlikimo laikas: 45 min.
 

Reikalingos priemonės: nėra
 

Reikalavimai užduoties atlikimo vietai (aplinkai): erdvesnė klasė.
 

Užduoties atlikimo eiga

Mokiniai susėda ratu. Mokytojas lentoje užrašo diskusijos temą „Sėkminga adaptacija“.
Diskusijos metu aptariami šie klausimai:

 • Kodėl žmogus, atėjęs į naują darbo vietą, turi prisitaikyti?
 • Kokios adaptacijos naujoje darbo vietoje kliūtys?
 • Kokių veiksmų naujas darbuotojas turėtų imtis?

Mokiniai diskutuoja. Išsako savo nuomonę. Remiasi asmeninės patirties pavyzdžiais.

 

Stebėsena. Mokytojas stebi, kaip mokiniai dalyvauja diskusijoje, atkreipia dėmesį į argumentuotus mokinių pasisakymus, stebi mokinių reakcijas į prieštaringą informaciją apie sėkmingos adaptacijos veiksnius.

 

Vertinimas. Taikomas formuojamasis vertinimas, kuriuo pažymima mokinių pasiekta pažanga. Grįžtamasis ryšys suteikiamas žodžiu.

 

Aptarimas. Aptariant užduoties rezultatus, mokiniams primenama darbo santykių svarba sėkmingai žmogaus karjerai.

Klasės valandėlių ar savivaldaus mokymosi (integruotų pamokų ir pan.) metu mokiniai, peržiūrėję darbo paieškos portalų skelbimus, išrinks mažiausiai 5-ias šiuo metu darbo rinkoje pageidaujamas darbo pozicijas ir kiekvienai iš jų surašys mažiausiai po 5-is keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kuriems šių dienų darbdaviai teikia prioritetą. Rastą informaciją mokiniai pateiks kūrybiškai apipavidalinę (piešiniai, koliažai, aprašai ir pan.). Galima suorganizuoti mokinių darbų pristatymą ir diskusiją „Konkurencija darbo rinkoje. Kas kiekvienam iš mūsų gali suteikti pirmenybę?“. Patartina surengti mokinių darbų parodą.

 • Įvardins adaptacijos naujoje karjeros (mokymosi, darbo ar kt.) aplinkoje etapus.
 • Apibūdins 3-5 adaptacijos sėkmę lemiančius veiksnius.
 • Paaiškins, kokie gali būti išoriniai ir vidiniai paramos šaltiniai pereinant iš vienos darbo (mokymosi) aplinkos į kitą.
 • Pateiks mažiausiai 3 savo asmenines savybes ar įgūdžius, kurie jiems jau dabar padėtų tapti konkurencingais šiuolaikinėje darbo rinkoje.

Įvaizdžio konsultantė apie aprangos svarbą: jei darbe vaikštote trumpu sijonu, ko iš tiesų siekiate? Nuoroda

 

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: