Tikslas

Sudaryti mokiniams sąlygas aptarti socialinių vaidmenų kaitą bei įtaką karjeros sprendimams, išsiaiškinti socialinių stereotipų poveikį, renkantis karjeros kelią.


Mokinio pasiekimai

Pažins ir sąmoningai vertins socialinės aplinkos įtaką, esamus ir numatomus savo socialinius vaidmenis planuojant ir įgyvendinant karjerą.

Ši tema skirta ugdyti 9–12 klasių mokinių supratimą apie socialinių vaidmenų pažinimo svarbą, siekiant gyvenimo vaidmenų balanso ir planuojant asmeninę karjerą, mokyti juos kokybiškai spręsti galimus socialinių vaidmenų konfliktus ir suprasti visuomenėje vyraujančius socialinius stereotipus.

Sąvoka „socialinis vaidmuo" turėtų būti suprantama kaip elgesio modelis, atitinkantis visuomenės poreikius, lūkesčius. Visuomenė yra didžiulė sistema, kai kiekvienas žmogus užima tam tikrą vietą priklausomai nuo sąveikos sąlygų. Namuose jis gali būti tėvas, sūnus ar dukra, darbe - vadovas ar pavaldinys, mokykloje - mokytojas ar mokinys. Kaip teigia G. Navaitis (2002), socialinio vaidmens supratimas, gebėjimas jį atlikti suteikia galimybę asmeniui vaidmens apibrėžtose ribose jaustis gerai ir saugiai.

Stereotipai – tai tam tikri nuolatiniai, schematizuoti kokios nors žmonių grupės apibendrinimai, dažnai netikslūs vaizdiniai (Berting J., Villain-Gandossi Ch., 1995). Europos Sąjungos Komisijos „Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija“ lyčių stereotipai taip pat yra įvardijami kaip pagrindinė lyčių nelygybės priežastis, kuri paveikia visus visuomenės gyvenimo aspektus. Dėl šios priežasties aktyviai raginama imtis priemonių nusistovėjusiam visuomenės požiūriui keisti. Tačiau stereotipai vis dar egzistuoja visuose visuomenės lygiuose ir visose amžiaus grupėse. Jie daro įtaką tam, kaip mes suvokiame vieni kitus dėl pernelyg supaprastintų prielaidų, pagrįstų socialiai sukurtomis normomis, praktika ir įsitikinimais. Kraštutiniais atvejais lyčių stereotipai yra netgi pavojingi, jie gali tapti tiesioginės diskriminacijos, nesąžiningo elgesio vienos ar kitos lyties atžvilgiu ar atskirties / nepalankaus požiūrio už lyčiai priskirtų vaidmenų nesilaikymą priežastimis.

Siūloma pamoką pradėti skaitant klasės lentoje arba per multimediją demonstruojamą posmą:

„Visas pasaulis yra teatras.
Jame moterys, vyrai – visi aktoriai.
Kiekvienas jų žino, kada reikia pasirodyti scenoje,
Ir kiekvienas jų vaidina savo vaidmenį.“

Mokytojas klausia: Kaip suprantate šį posmą? Apie ką, jūsų manymu, šiandien kalbėsimės?

Temos nagrinėjimo nuoseklumas išreiškiamas potemių eile:
1) Socialinių vaidmenų įtaka karjerai;
2) Gyvenimo įvykiai ir vaidmenų kaita;
3) Socialiniai stereotipai ir karjera.

1) Potemėje „Socialinių vaidmenų įtaka karjerai“ aptariama gyvenimo vaidmenų balanso svarba, pateikiami patarimai, kokiose socialinėse veiklose dalyvaudami jauni žmonės gali sustiprinti savo asmenines ir karjeros kompetencijas, kurių jiems prireiks ateityje. Rekomenduojama atlikti užduotį „Socialinių vaidmenų įvairovė mano aplinkoje“, kuri leis mokiniams geriau pažinti artimiausioje jų aplinkoje esančius socialinius vaidmenis ir jų funkcijas.

Skaitmeninė užduotis „Draugų istorijos“ padės mokiniams suprasti, kaip apgalvota ir sąmoningai pasirinkta veikla prisideda prie asmeninių ir karjeros kompetencijų stiprinimo.

Užduotis: Draugų istorijos


Atlikdami skaitmeninę užduotį „Jaukus socialinis tinklas“ mokiniai supras, kokia svarbi yra jauki socialinė aplinka, nes tik jausdamiesi joje patogiai ir saugiai žmonės gali pagerinti savo socialinius įgūdžius ir mokymosi rezultatus. Tokie socialiniai ryšiai padeda mokiniams pilnavertiškai augti ir vystytis.

Užduotis: Jaukus socialinis tinklas


2) Potemėje „Gyvenimo įvykiai ir vaidmenų kaita“ prisimenamos žmonių socialinių vaidmenų kaitos priežastys, aptariamos priežastys, kodėl gali kilti socialinių vaidmenų konfliktai.

Skaitmeninė užduotis „Atsakomybių analizė“ leis mokiniams prisiminti ne tik jų aplinkoje esančius socialinius vaidmenis, bet ir suprasti, kad iš kiekvieno socialinio vaidmens visuomenė tikisi tam tikrų socialinių funkcijų atlikimo.

Užduotis: Atsakomybių analizė


Skaitmeninė užduotis „Pusiausvyros ratas“ mokiniams padės suprasti, kad pilnavertis gyvenimas įmanomas tik tuo atveju, jei visos gyvenimo sritys užpildomos kokybiška veikla ir savijauta. Kuo labiau išlaikomas balansas tarp skirtingų gyvenimo sričių, tuo labiau mes jaučiame pasitenkinimą atliekamais socialiniais vaidmenimis. O tai stiprina mūsų gyvenimo kokybę ir savivertę.

Užduotis: Pusiausvyros ratas


3) Socialinių vaidmenų stereotipų reikšmė karjeros pasirinkimams analizuojama potemėje „Socialiniai stereotipai ir karjera“. Mokiniams primenama, kad siekiant sukurti sau patrauklią karjerą, būtina vengti išankstinių visuomenės nuostatų ir vertinimų. Atliekant užduotį „Stereotipai“ atsiveria erdvė diskusijai, ar teisingai elgiamės priskirdami tam tikrus stereotipus vyrams ir moterims ir iš kur tai kyla.

Skaitmeninė užduotis „Bibliotekoje“ leidžia aptarti karjeros sampratos kaitą XXI a. ir suprasti, kad moters ir vyro socialiniai vaidmenys nebėra statiški. Užduotis leidžia mokiniams suprasti, kad, kai iš žmogaus reikalaujama per daug, kyla vidinės įtampos ir socialinių vaidmenų konfliktas.

Užduotis: Bibliotekoje

Pritaikymas

Istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokose galima su mokiniais diskutuoti apie socialinių vaidmenų ir socialinių stereotipų kaitą istorijos laikotarpių kontekste. 

Bendrų klasės tėvų ir mokinių susirinkimų metu galima aptarti, su kokiais karjeros pasirinkimo stereotipais buvo susidūrę mokinių tėvai, kaip jie sprendė tuo metu iškilusius iššūkius, kaip elgtųsi dabar, pagal į dabartinę patirtį ir įžvalgas.

 

Refleksija

Mokiniai kviečiami diskutuoti ir ieškoti atsakymų į klausimus:

 • Kaip žmogaus socialiniai vaidmenys veikia jo karjerą?
 • Kaip galima suderinti įvairius gyvenimo vaidmenis? Kas nutinka, kai jie stipriai prieštarauja vieni kitiems?
 • Kaip pasiekti ir išlaikyti gyvenimo sričių balansą?

Darbas grupėse, diskusijos, vaizdo siužetų kūrimas, teksto analizė.

 

Užduotis „Socialinių vaidmenų įvairovė mano aplinkoje“

 

Tikslas – Sudaryti mokiniams galimybę gilinti savo žinias apie socialinių vaidmenų įvairovę, analizuojant artimą socialinę aplinką.

 

Tikslinė grupė – 9–12 klasių mokiniai.
 

Grupės dydis – 4–30 mokinių.
 

Užduoties atlikimo laikas: 1 savaitė užduoties produkto – vaizdo filmuko parengimui. 45 min. filmukų peržiūrai klasėje.

 

Reikalingos priemonės: filmavimo įranga (vaizdo kameros, išmanieji telefonai), kompiuteris, multimedia projektorius, garso kolonėlės.

 

Užduoties atlikimo eiga

Mokiniai suskirstomi į grupeles po keturis. Grupėms pateikiama užduotis: sukurti 2 min. trukmės vaizdo filmuką „Socialiniai vaidmenys mano aplinkoje“. Mokytojas paaiškina, kad mokiniai turi 1 savaitę šiai užduočiai atlikti. Užduoties atlikimas bus vertinamas bendros peržiūros metu.
 

Kiekvienas vaizdo filmukas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Trukmė – 2 minutės.
 • Filmuke pavaizduoti bent 3 skirtingi socialiniai vaidmenys.
 • Kiekvienas grupės narys turi pasirodyti filmuotoje medžiagoje bent 5 sekundes.
 • Montavimas, įgarsinimas, muzikinis fonas ir specialieji efektai – grupės kūrybiškumo ir laisvės demonstravimas.

 

Filmukų peržiūros metu grupės nariai pristato savo darbo eigą. Jei reikia, komentuoja parengtą vaizdo filmuką.

 

Kiti tos pačios užduoties variantai (kaip kitaip galima organizuoti užduotį)

Mokiniams, norintiems dirbti individualiai, nereikėtų drausti dirbti jų pasirinktu būdu.
 

Užduoties rezultatų peržiūrai galima pakviesti klasės auklėtoją, mokyklos socialinį pedagogą ir/ar psichologą, kurie papildomai komentuotų socialinių vaidmenų kaitą žmogaus gyvenime.

 

Stebėsena. Mokytojas stebi, kaip mokinių grupės planuoja užduoties atlikimą. Atkreipia dėmesį į mokinių pasirinktus darbo grupėje vaidmenis.
 

Vertinimas. Taikomas formuojamasis kriterinis vertinimas. Mokytojas vertina, ar mokinių pateikti vaizdo filmukai atitinka užduotyje suformuluotus reikalavimus. Grįžtamasis ryšys teikiamas žodžiu.
 

Aptarimas. Užduoties atlikimas ir rezultatų pristatymas tiesiogiai susiejamas su karjeros planavimu ir įgyvendinimu. Aptardamas užduoties atlikimą, mokytojas pabrėžia, kad ši užduotis simuliuoja darbo pasaulyje atliekamas projektines veiklas, mokiniai gauna galimybę išbandyti savo planavimo, organizavimo ir kūrybinius gebėjimus.

 

Užduotis „Stereotipai“

 

Tikslas – aptarti mokinių patirtį, susijusią su lyčių stereotipais.
 

Tikslinė grupė – 9–12 klasių mokiniai.
 

Grupės dydis – 15–30 mokinių.
 

Užduoties atlikimo laikas: iki 20 min.
 

Reikalingos priemonės: rašymo lenta, markeriai (arba klasės lenta ir kreida); kiekvienai mokinių grupei reikalingas baltas popieriaus lapas ir rašymo priemonė.
 

Reikalavimai užduoties atlikimo vietai (aplinkai): įprasta klasės aplinka.

 

Užduoties atlikimo eiga

Padalinkite mokinius į grupes po 4.
 

Mokiniams stebint, lentoje nubrėžkite du stulpelius. Vieno stulpelio viršuje užrašykite „vyras“, o kito – „moteris“.
 

Paprašykite mokinių savo darbo grupėje jiems duotus popieriaus lapus paruošti taip pat, kaip ir jūs (t. y. du stulpelius).
 

Skirkite 5 min. laiko grupių darbui, per kurį grupės nariai atitinkamoje skiltyje turi įrašyti žodžius ar frazes, apibūdinančias vyro ar moters savybes (arba bruožus). Pvz. vyras – kietas, sportuojantis, šeimos maitintojas, stiprus, policininkas ir t. t.; moteris – emocionali, rūpestinga, apsipirkinėjanti, mokytoja, silpna ir t.t.

 

Po 5 min. paprašykite grupių (laisvo pasirinkimo principų) apsikeisti savo grupių darbais.
 

Skirkite 3 min. laiko grupėms susipažinti su kitos grupės darbu ir jį papildyti.
 

Vėliau su mokiniais išklausykite turimų darbų pristatymą. Jų mintis užrašykite savo (klasės) lentoje. Pasikartojančių apibūdinimų nerašykite.

 

Stebėsena. Mokytojas stebi grupių darbą, skatina mažiau aktyvius mokinius įsitraukti į grupių darbą, moderuoja bendrą užduoties aptarimą.

 

Vertinimas. Grįžtamasis ryšys teikiamas žodžiu įvertinant mokinių grupių darbo rezultatus ir aktyvumą.

 

Aptarimas (5-7 min.). Pratimo aptarimui rekomenduojami šie klausimai:

 • Ar esate patenkinti pagrindiniu sąrašu, kurį sukūrėme?
 • Ar norėtumėte tame sąraše ką nors pakeisti? Kodėl?
 • Kaip manote, ar teisingai elgiamės priskirdami tam tikrus stereotipus vyrams ir moterims? Kodėl?
 • Ar kada nors jums yra tekę susidurti su stereotipais? Kaip jautėtės?
 • Kaip manote, kuo stereotipai gali pakenkti asmens socializacijai ir asmeninės karjeros planavimui? Kodėl?

Su mokiniais išnagrinėkite savo gyvenamosios vietos žemėlapį ir suraskite jiems galimų savanorystės vietų, STEAM centrų, kultūrinių, istorinių, laisvalaikio praleidimo vietų ir pan., kuriose jie galėtų tobulinti jiems svarbias asmenines ir karjeros kompetencijas.

 • Aptaria savo esamus ir numato būsimus socialinius vaidmenis ir su jais susijusius įsipareigojimus.
 • Geba paaiškinti, kaip skirtingais gyvenimo etapais išryškėjantys socialiniai vaidmenys daro įtaką jų karjerai.
 • Analizuoja ir vertina, kaip visuomenės suformuoti stereotipai gali sutrukdyti planuojant asmeninę karjerą.

Lyčių lygybės sprendimai sėkmingai savivaldai: Nuoroda

Klasės valandėlėms tinkamų užsiėmimų scenarijai: Nuoroda

 

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: