Sąvokos

Raktažodžių blokas


Pagrindinė mintis

Kuriant karjerą svarbu gerai pažinti save. Savo asmenybės bruožų, vertybių, interesų įvardijimas padeda pasirinkti tinkamą karjeros sritį ir siekti savo svajonių.


Įvadas

Karjeros sėkmę ir pasitenkinimą darbu lemia žmogaus asmeninių savybių ir tam tikroje veiklos srityje keliamų reikalavimų dermė. Kiekvienas žmogus unikalus savo polinkiu rizikuoti, bendravimo stiliumi, humoro jausmu ir kitomis savybėmis. Tačiau tai, kas vienur bus vertinama kaip privalumas, kitur taps akivaizdžiu trūkumu. Pavyzdžiui, spontaniškas, nenuspėjamas elgesys netinkamas finansų srityje ar aviacijoje, o tarp menininkų ar šou versle ne tik toleruotinas, bet ir gali būti naudingas. Taigi, savęs pažinimas ir objektyvus savęs vertinimas yra būtinas, renkantis karjeros kelią ir priimant kitus svarbius, su karjera susijusius sprendimus.

Savęs pažinimas – nuolatinis, nesibaigiantis procesas. Asmenybė formuojasi, keičiasi gyvenimo patirties kontekste, žmogus nuolat ir vis iš naujo save pažįsta. Kuriant karjerą, svarbiausia pažinti tuos vidinius veiksnius, kurie lemia su karjera susijusius sprendimus ir karjeros eigą.

 

Pagrindinė dalis

Šiuolaikinėje psichologijoje tyrinėjant asmenybės bruožus taikoma Didžiojo penketo asmenybės teorija, kurios pradininkas yra amerikiečių mokslininkas L. Goldbergas (1992). Tyrimai rodo, kad ryškiausi ir socialiai svarbiausi asmenybių skirtumai yra gana stabilūs ir suaugusio žmogaus gyvenime beveik nekinta.

Išskiriami penki asmenybės bruožai, lemiantys jos elgesio tipą ir reakcijų į aplinką pobūdį: atvirumas patyrimui, sąmoningumas, ekstraversija, sutarumas, neurotiškumas (žr. 1 pav.).

1 pav. Asmenybės „didysis penketas“

Atvirumas patyrimui pasireiškia lakia vaizduote, dėmesiu vidiniams išgyvenimams, estetiniu jautrumu, žinių siekimu, domėjimusi vidiniu ir išoriniu pasauliu. Priešingas asmenybės bruožas – uždarumas, konservatyvumas, pasireiškiantis interesų ribotumu, pasipriešinimu naujovėms.

Sąmoningumas siejamas su atsakingumu, patikimumu, atkaklumu, tačiau gali turėti ir neigiamą pusę – perdėtą skrupulingumą, pedantiškumą. Priešingas sąmoningumui bruožas apibūdinamas nedrausmingumu, atsainumu, nepastovumu.

Ekstraversija apibūdina žmogaus jaučiamo noro bendrauti su kitais laipsnį. Ekstravertams būdingas aktyvumas, šnekumas, optimizmas, šiluma, visuomeniškumas. Priešingas ekstraversijai bruožas – introversija – apibūdinama kaip susidomėjimas savo vidiniu pasauliu, ramumas, atsiribojimas.

Sutarumas siejamas su kito užjautimu ir supratimu, pastangomis padėti kitiems. Sutariantys žmonės yra paslaugūs, šilti, empatiški. Priešingas bruožas – nesutarumas – apibūdinamas priešiškumu, kitų interesų nepaisymu.

Neurotiškumas rodo asmens polinkį patirti neigiamus jausmus: baimę, liūdesį, nepasitenkinimą, pyktį, kaltę ir pan. Šiam asmenybės matmeniui priklauso nerimas, priešiškumas, depresiškumas, drovumas, impulsyvumas ir pažeidžiamumas. Priešingas neurotiškumui yra emocinis stabilumas. Emociškai stabilūs žmonės yra ramūs, pasitikintys savimi ir saugūs.

Egzistuoja sąsajos tarp asmenybės bruožų ir jo darbo atlikimo, veiklos pasirinkimo ir karjeros sėkmės. Nėra universalaus gero darbuotojo savybių rinkinio, nes kiekvienoje veiklos srityje vertinami ir sėkmingai pritaikomi vis kitokie asmenybės bruožai. Pavyzdžiui, ekstravertai pasiekia geresnių rezultatų prekybos, renginių organizavimo, ugdymo srityje, tačiau su kūryba, duomenų analize susijusiose veiklose geriau sekasi introvertams.

Užduotis: Asmenybės bruožai

Kuriant karjerą itin reikšmingos yra asmeninės savybės, vertybės, interesai ir gabumai.

Vertybės – tai svarbiausi principai, kuriais vadovaujamės savo gyvenime. Vertybės tarytum programuoja visą žmogaus veiklą, lemia jo elgesį. Vertybės nėra įgimtos. Tai, kokia vertybių sistema bus būdinga žmogui, nuo pat kūdikystės yra nulemta aplinkos, kurioje tas žmogus auga. Bręsdamas žmogus stebi, kartais kopijuoja jam reikšmingų asmenų (tėvų, mokytojų, draugų) elgesį ir perima dalį jų vertybių. Besiformuojančiai vertybių sistemai įtakos turi įvairiausi kultūros produktai (literatūros kūriniai, filmai, spektakliai, masinės šventės, kiti renginiai), religija, įstatymai ir kt. Kai žmogus visiškai subręsta, jis ima pats formuoti savo vertybių sistemą, pats renkasi, kas jam svarbiausia gyvenime.

Kuriant karjerą svarbiausią vaidmenį atlieka karjeros vertybės. Išskiriamos trys karjeros vertybių grupės: darbo su kitais, saviraiškos ir išorinio atpildo (žr. 2 pav.). Darbo su kitais grupė apima vertybes, lemiančias santykius su kolegomis ir klientais: paslaugumą, komandinį darbą, įtaką. Saviraiškos vertybių grupė apima vertybes, susijusias su asmenybės charakteristikomis, lemiančiomis karjeros pasirinkimą. Tai – kūryba, nepriklausomybė, įvairovė, rizika, asmeninis ir profesinis tobulėjimas. Išorinio atpildo vertybės nusakomos organizacijos žmogui teikiamomis garantijomis: dideliu atlyginimu, prestižu, pripažinimu, saugumu, stabilumu.

2 pav. Karjeros vertybių grupės

Kiekvieno žmogaus unikalus karjeros vertybių rinkinys lemia jo su karjera susijusius sprendimus ir pasitenkinimą atliekamomis veiklomis bei karjeros eiga. Savo karjeros vertybes nustatysite atlikdami skaitmeninę užduotį „Karjeros vertybės“.

Užduotis: Karjeros vertybės

Karjeros interesai suteikia kryptį asmenybės veiklai ir lemia pasitenkinimą karjera: jei žmogus užsiima jį dominančia veikla, jis patiria savirealizacijos pilnatvę, jo karjera klostosi tarsi savaime; jei žmogus yra abejingas savo karjeros veiklai (arba dar blogiau – negali jos pakęsti), natūralu, kad tokia karjera neteiks džiaugsmo.

Analizuojant interesus karjeros vystymo kontekste dažniausiai taikoma J. Hollando asmens ir aplinkos tarpusavio sąveikos teorija. Ši teorija nusakoma keturiomis esminėmis prielaidomis:

  1. dauguma žmonių gali būti priskirti vienam iš šešių tipų: realistinis, tyrinėtojo, meninis, socialinis, verslusis ir tradicinis;
  2. yra šešios aplinkos kategorijos: realistinė, tyrinėjimo, meninė, socialinė, verslumo, tradicinė;
  3. žmonės ieško tokios aplinkos, kurioje jie galėtų pritaikyti savo žinias ir gebėjimus, išreikšti savo požiūrį bei vertybes ir prisiimti jiems tinkamus vaidmenis;
  4. asmens elgesį lemia ryšiai tarp jo asmenybės ir jį supančios aplinkos (J. Holland, 1992).

3 pav. J. Hollando asmenybės tipai ir jiems tinkamos veiklos sritys

Realistinis tipas yra konservatyvių pažiūrų, pasižymi sveika nuovoka, mėgsta asmeninę laisvę, gamtą, yra taupus, sąžiningas. Save suvokia kaip patikimą, pasikliaujantį savimi, pastovų, tiesų. Pirmumą teikia veiklai, kuriai reikia fizinių ar rankų darbo įgūdžių, patinka dirbti su prietaisais, mechanizmais, įrenginiais. Mėgsta aiškias, konkrečias užduotis. Nepatinka ilgos derybos, organizacinė veikla, lyderio, vadovo vaidmuo. Nemėgsta gilintis į tarpasmeninius santykius, socialines situacijas. Bendraudamas kalba apie esmę, nori žinoti, ką reikia atlikti, ir dirba savarankiškai. Kartais gali būti nedraugiškas, nekantrus, perdėm konkretus.

Tyrinėtojo tipas vertina pasitikėjimą savimi, nepriklausomus, originalius sprendimus, gilias teorines žinias, gerą išsilavinimą. Save suvokia kaip protingą, smalsų, logišką, tikslų, analitišką, santūrų. Siekdamas pažinti materialaus, socialinio ar dvasinio pasaulio raidą pirmumą teikia protiniam, moksliniam darbui. Mėgsta dirbti savarankiškai, analizuoti problemas, priežastis, duomenis, vertinti galimybes, numatyti veikimo planą, daryti išvadas, priimti sprendimus. Kartais gali susitelkti į detales ir nematyti visumos. Gali iškelti daug klausimų, pateikti daug smulkmenų ir neišdėstyti esmės.

Meninis tipas pirmenybę teikia neapibrėžtai, laisvai veiklai, apimančiai meno formų arba objektų kūrimą. Save laiko originaliu, išraiškingu ir nepriklausomu, yra liberalių pažiūrų. Vertina kūrybinę raišką, mėgsta spręsti problemas pasikliaudamas intuicija ir vaizduote. Vengia rutinos ir prisitaikymo. Dažnai elgiasi spontaniškai, gali būti nenuspėjamas, labai emocionalus.

Socialinis tipas ypač vertina paslaugas kitiems, teisingumą, supratimą, betarpiškumą . Save suvokia kaip draugišką, patikimą ir padedantį kitiems, gailestingą, dosnų, nuoširdų. Ką nors darydamas visada atsižvelgia į aplinkinių žmonių nuomones, stengiasi rasti visus tenkinantį sprendimą. Jam patinka dirbti su grupe, jis linkęs asmeniškai aukotis, kad įvykdytų grupės uždavinius. Siekdamas sutarimo kartais nepaiso darbo efektyvumo. Per daug domisi smulkmenomis ir kitų nuomone.

Versliojo tipo vertybės: pasisekimas, statusas, atsakomybė, rizika. Save suvokia kaip entuziastingą, pasitikintį savimi, dominuojantį, įtaigų. Inicijuoja veiklas, kurias vykdo kiti. Sutelkia dėmesį į tikslo siekimą, nekreipia dėmesio į smulkmenas. Versliojo tipo atstovai kartais gali būti nejautrūs kitų nuopelnams, pamiršta svarbias detales ir neįvertina rizikos. Pernelyg pasitiki savimi.

Tradicinio tipo vertybės: savikontrolė, stabilumas, tradicijų, papročių ir elgesio normų laikymasis. Save laiko prisitaikančiu, tvarkingu, vertina ekonominius pasiekimus, valdžią. Atlikdamas užduotis numato detalų veiklos planą ir jo laikosi. Šio tipo atstovai yra dėmesingi detalėms, mėgsta jas sisteminti. Jie gerai jaučiasi kolektyve, didžiuojasi galėdami ramiai atlikti darbą, tačiau gali per daug dėmesio skirti detalėms ir būti nuobodūs.

Kiekvienam iš aprašytų asmenybės tipų rekomenduojama rinktis jų savybes ir vertybes atitinkančias karjeros veiklas bei profesijas. 3 pav. atskleidžiamos J. Hollando asmenybės tipų ir karjeros veiklų sąsajos. Pripažįstama, kad atitinkamo tipo žmogus geriausiai save realizuoja pasirinkęs savo arba gretimų tipų veiklas (pavyzdžiui, jei geriausiai žmogui tinka versliojo tipo apibūdinimas, be šio tipo veiklų, jam dar yra artimos ir tradicinio bei socialiojo tipo veiklos). Sunkiausiai žmogui sekasi karjeros veiklos, esančios priešingoje nei jo tipas šešiakampio dalyje (pavyzdžiui, meninio tipo žmogui tradicinio tipo veiklos).

Savo karjeros interesus nustatysite atlikdami skaitmeninę užduotį „Karjeros interesai“.

Užduotis: Karjeros interesai

 

Pritaikyk!

Įvairiais aspektais pažįstant save, svarbu išryškinti savo stipriąsias ir tobulintinas puses. Stiprybių ir tobulintinų pusių supratimas pozityviojoje psichologijoje yra daugelio teorijų ir terapinio darbo pagrindas. Savo stiprybių žinojimas padeda labiau pasitikėti savimi, giliau suprasti ir vertinti kiekvieno žmogaus unikalumą. Tobulintinų pusių įvardijimas leidžia numatyti asmeninio tobulėjimo gaires.

Užduotis: Mano stipriosios ir tobulintinos pusės

 

Apibendrink!

Unikalus asmenybės bruožų, karjeros vertybių ir interesų rinkinys yra tarsi kompasas, rodantis karjeros kryptį. Apibendrinkite informaciją apie save atlikdami skaitmeninę užduotį „Psichologinis portretas“.

Užduotis: Psichologinis portretas

 

Įdomu!

JAV populiarių realybės šou psichologė dr. Liza Siegel nustatė, kad žmonėms, kuriems pasiseka laimėti šou, būdingos tam tikros savybės. Šios savybės padeda siekti sėkmės ir realiame gyvenime. Štai jos – savybės, kurias verta išsiugdyti:

6 asmeninės savybės, kurios lemias sėkmę

 

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

 

Dalintis: