DĖMESIO!!! Pateikiant anketos duomenis galimi sistemos pranešimai dėl negaliojančių anketos formų simbolių. Pildant anketą prašome atkreipti dėmesį į pasirenkamus klaviatūros simbolius. Nepavykus pateikti duomenų, bandykite dar kartą.       

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA), vadovaudamasi „Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu“ (LR Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 847) ir „Rekomendacijomis dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose“ (LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-1334), vykdo nacionalinę profesinio orientavimo (PO) paslaugų stebėseną ir nuo 2024 m. pradeda rinkti duomenis apie pradinio ugdymo lygmens (1-4 kl.) mokinius. Anketos klausimai skirti PO paslaugas teikiantiems specialistams (mokyklos karjeros specialistui (-ei) arba asmeniui, mokykloje atsakingam už ugdymą karjerai), dirbantiems su 1-4 kl. mokiniais. Atsakymai į juos padės vertinant PO būklę ir svarstant prioritetines plėtros ir veiklos kryptis. Duomenys renkami už 2022-2023 mokslo metus. Anketos forma bus aktyvi nuo 2024-02-14 iki 2024-03-22.   

 • BENDROJI INFORMACIJA
 • Įrašyti bendrą mokykloje besimokančių 1-4 kl. mokinių skaičių.
 • Įrašyti bendrą mokykloje besimokančių 1-4 kl. komplektų skaičių. Pvz., 1 kl. - 4 komplektai, 2 kl. - 3 komplektai, 3 kl. - 4 komplektai, 4 kl. - 3 komplektai.
 • Dirbant ir su 1-4 kl., ir su vyresniais mokiniais, įrašyti etato dalį, proporcingai tenkančią darbui su 1-4 kl. mokiniais.
 • Karjeros specialistas (-ė) - asmuo, kurio pareiginiuose nuostatuose įrašyta karjeros specialistas (-ė). Įrašyti bendrą su 1-4 kl. mokiniais mokykloje dirbančių karjeros specialistų skaičių.
 • PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGOS
 • Įrašyti bendrą PO paslaugas gavusių 1-4 kl. mokinių, su kuriais dirbote, skaičių. Tas pats mokinys skaičiuojamas 1 kartą.
 • Vienai pradinio lygmens mokinių klasei rekomenduojamas valandų skaičius per mokslo metus yra 5 val. Įrašyti val. skaičių.
 • Įrašyti bendrą PO paslaugas gavusių 1-4 kl. SUP mokinių, su kuriais dirbote, skaičių. Tas pats mokinys skaičiuojamas 1 kartą.
 • Rekomenduojamos renginių formos: karjeros dienos, kviestinių lektorių paskaitos, protmūšiai, viktorinos karjeros temomis ir kt. Įrašyti bendrą 1-4 kl. mokiniams Jūsų suorganizuotų renginių PO temomis skaičių ir pagrindines jų formas.
 • Rekomenduojamos vizitų ir ekskursijų formos: apsilankymas tikrose darbo vietose, edukacijos, teminės stovyklos už mokyklos ribų ir kt. Įrašyti bendrą 1-4 kl. mokiniams Jūsų suorganizuotų vizitų ir ekskursijų skaičių ir pagrindines jų formas.
 • Rekomenduojami PO paslaugų teikėjai, galintys talkinti karjeros specialistui (-ei): klasių auklėtojai, mokytojai dalykininkai, mokyklos psichologas, socialinis pedagogas ir kt. Įrašyti specialistų pareigų pavadinimus.
 • PO paslaugų teikimui rekomenduojami socialiniai partneriai: jaunimo centrai, muziejai, kitos bendrojo ugdymo arba aukštosios mokyklos ir kt. Įrašyti įstaigų pavadinimus.
 • Įrašyti bendrą 1-4 kl. mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams) teiktų konsultacijų (individualių ir grupinių) skaičių.
 • PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMAS
 • Įrašyti dalį, tenkančią 1-4 kl. mokiniams
 • Pvz., finansavimas projektų, mokyklos socialinių partnerių ir kt. lėšomis. Pasirinkti Jums tinkamą variantą.
 • PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANČIO SPECIALISTO (-ĖS) KVALIFIKACIJA IR DARBO PATIRTIS
 • Pažymėti Jums tinkamus variantus.
 • Pažymėti Jums tinkamą variantą.
 • Karjeros specialistui (-ei), dirbančiam (-iai) švietimo įstaigoje, rekomenduojama tobulinti kvalifikaciją 40 val. per metus. Įrašyti val. skaičių.
 • Įrašyti val. skaičių.
 • PASIŪLYMAI, PASTABOS, KOMENTARAI